Mietoistenlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200089
Mynämäki, Masku
586 ha
SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Mietoistenlahti")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Mietoistenlahti on matala Mynälahden perukka, johon laskevat Laajoki ja Mynäjoki. Alue on peltojen ympäröimä ruovikoita ja avoimia rantaniittyjä käsittävä suistoalue. Louhisaarenlahti on erillinen matala, umpeutuva ja ruovikkoinen lahti.

Mietoistenlahti on erittäin merkittävä muuttolintujen levähdysalue sekä keväisin että syksyisin ja myös lintujen pesimäalue, jossa laidunnuksen ja niittotöiden avulla ylläpidetään Varsinais-Suomen laajimpia rantaniittyalueita. Alue on Lounais-Suomen tärkeimpiä luontoharrastuskohteita, jossa on kolme lintutornia ja tarkkailukallio. Alue kuuluu pääosin valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue on myös tärkeä kalojen kutualue.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla
  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

Louhisaarenlahti kokonaisuudessaan ja suureksi osaksi myös Saarenaukko kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 14.38, päivitetty 10.3.2020 klo 13.34

Aihealue: