Mielas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi                     FI0361001
Kunta                     Heinola
Pinta-ala (ha)       30,5
Aluetyyppi             SCI

Alueen kuvaus

Mielasjärven länsirantaan rajoittuva valtaosaltaan metsäinen alue. Metsän sisään jäävät alueen etelä- ja pohjoisosissa erillisinä kappaleina vanhat pellot ja niityt. Alueen länsiosassa on korkea, yli 50 m Mielasjärven pinnan yläpuolelle kohoava mäki, jossa on kalliopaljastumia. Metsät ovat pääosin iäkkäitä koivu-mänty-sekametsiä, järven rannassa ja kallionotkelmissa on myös korpia. Alueen eteläpään niityt ovat säilyttäneet kohtalaisen hyvin niittyluonteensa. Pohjoispään niityt ja pellot ovat metsittyneet. Alueella on vanha pihapiiri käytössä olevine rakennuksineen.

Alue on arvokas vanhan luonnonmetsän alue, jossa ei ole tehty metsänhoitotoimia noin 50 vuoteen. Metsissä on koivua lahopuuna keskimäärin 10 m3/ha, parhaimmilla kuvioilla jopa 30 m3/ha. Alueen linnusto on tyypillistä vanhan sekämetsän lajistoa ja alueella esiintyy myös erittäin uhanalainen lintulaji. Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt ovat maassamme harvinaistunut luontotyyppi.

Suojelutilanne (%)

Yksityinen luonnonsuojelualue 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue on kokonaan rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla v. 1999.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt   8

Boreaaliset luonnonmetsät  78

Puustoiset suot   5

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • saukko

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • harmaapäätikka
  • helmipöllö
  • metso
  • palokärki
  • pohjantikka
  • pyy
  • uhanalainen laji
  • varpuspöllö

Muuta lajistoa:

  • pyrstötiainen 

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.02, päivitetty 17.3.2014 klo 14.17

Julkaisija: