Hyppää sisältöön

Metsäkylän metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800151
Kunta Kurikka
Pinta-ala 12 ha
Aluetyyppi  SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on kaakkoon lievästi viettävässä rinteessä sijaitseva tuore havu-lehtipuusekametsä, jossa on jonkin verran järeitä kolohaapoja ja -koivuja sekä kuolleita pysty- ja maapuita. Paikoin lievästi harsittua kotitarvepuunoton jäjiltä. Pohjakerros on hiljalleen rahkoittumassa ja alueella esiintyy runsaasti pienialaisia korpisoistumia.

Alue on hakkuiden ympäröimä boreaalinen luonnonmetsä, jonka puusto on parhaimmillaan uudistusiän ohittanutta. Alueella viihtyvät hyvin metsäkanalinnut ja liito-orava.
Alueella on muutama vanha umpeenkasvanut oja sekä ajouria. Aluetta ympäröivät syvät ojat sekä hakkuut saattavat vaikuttaa alueeseen kuivattavasti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

  • Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Boreaaliset luonnonmetsät 11,5

 

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji Tieteellinen nimi
liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 2.10.2019 klo 15.25, päivitetty 4.12.2019 klo 10.19

Aihealue: