Metsäkylä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1105406
Kunta Taivalkoski
Pinta-ala (ha)     2 671
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus:

Metsäkylä koostuu kolmesta erillisestä alueesta; Katajavaara, Taivalvaara-Seimivaara sekä Huokausvaara. Alue on vanhojen metsien ja aapasoiden muodostama kokonaisuus.

Metsäkylä on Pohjois-Pohjanmaan alueen suurimpia vanhojen metsien alueita, joka sijaitsee lakialueen ulkopuolella. Kainuun puistoalueella sijaitseva Riuskan alue sijoittuu lähelle alueen kaakkoispäätä. Kohteen lounaisreunalla on arvokkaaksi luokiteltu Lohijoen pienvesirajaus. Katajavaarassa on lisäksi sijainnut METVE-tutkimuskenttä. Alueen eteläreunalla sijaitsee Jokijärvensuon-Koppelorämeän soidensuojeluvaraus.

Metsäkylä on Pohjois-Pohjanmaan arvokkaimpia vanhan metsän alueita. Metsämassaisuus on alueen keskeinen arvoa nostava piirre. Aluetta voidaan myös pitää keskeisenä taigalajiston leviämiskäytävänä. Kasvillisuus on paikoin poikkeuksellisen rehevää ja siinä esiintyy jo huomattavassa määrin keskiboreaalisia piirteitä. Alueella on runsaasti lahopuustokeskittymiä. Lisäksi osassa aluetta on huomattavia pienvesi- ja suoluontoarvoja. Alueella on monipuolinen kääpälajisto, johon kuuluu useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Alueella on yksi Pohjanmaan tiheimmistä liito-oravakannoista. Lajin tulevaisuuden kannalta huonoa on se, että suurimmalla osalla aluetta on vanhat haavat taskutettu (kuolleet).

Alueella esiintyy monin paikoin pienialaisia lehtoja.

Alueen suot ovat pääosin ojittamattomia aapasoita, joiden reunoilla ja osin myös piensoina esiintyy merkittävästi puustoisia soita. Osa soita on reheviä lettoja, joita alueella on pienialaisina monin paikoin.

Alueelta on tähän mennessä löytynyt 12 harvinaista tahi vanhan metsän ilmentäjälajeihin kuuluvaa metsälajia. Lisäksi alueelta on löytynyt muiden kasvupaikkojen (suot, lehdot) harvinaisia ja indikaattorilajeja. Alueen lettosoilla kasvaa direktiivilajeihin kuluvaa lettorikkoa.

Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty alueellisesti uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Alueen ulkopuolella tehtävät hakkuut heikentävät alueen reunaosien pienilmastollisia olosuhteita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Alue on vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Koppeloräme - Jokijärvensuo on lisäksi myös soidensuojelun perusohjelmassa. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi    Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 30
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 2,7
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 2,1
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 2
7110 Keidassuot 22,8
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 3,1
7230 Letot 10,4
7310 Aapasuot 530
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1 601
9050 Boreaaliset lehdot 10,3
91D0 Puustoiset suot 360

Lajit

Saukko Lutra lutra
Liito-orava Ptefomys volansa
Kiiltosirppisammal                 Hamatocaulis vernicosus
Lapinleinikki Ranunculus lapponicus
Lettorikko Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 12.9.2013 klo 8.39, päivitetty 18.8.2020 klo 10.25