Metsäkulma

Koodi

FI0100094

Kunta

Mäntsälä

Pinta-ala

151ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100094.pdf

Alueen kuvaus

Metsäkulman Natura-alue sijaitsee Mäntsälän itäosassa lähellä Pukkilan kunnan rajaa. Alueen maasto on topografialtaan kumpuilevaa ja muodostaa hyvin monimuotoisen metsä- ja suoluontokokonaisuuden.

Valtaosaa alueesta peittää kuusivaltainen vanha metsä, jonka sekapuuna on runsaasti lehtipuita, varsinkin haapoja. Kallioalueilla metsät ovat paikoitellen mäntyvaltaisia tai havupuusekametsiä. Alueella esiintyy yleisesti myös lehtomaista kangasta ja pienialaisia käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoja. 

Maaston painanteissa esiintyy yleisesti puustoisia soita, jotka ovat pieniä ja suojaisia, usein jyrkänteiden ja kivikkoisten rinteiden ympäröimiä korpinotkelmia. Puustoiset suot ovat kasvillisuudeltaan  pääasiassa metsäkorte- ja saniaiskorpia sekä isovarpurämeitä.

Alueen eteläosaa hallitsee laaja luonnontilainen keidassuo, Tuomarinsuo. Eteläosassa on myös umpeenkasvanut Suojärvi, jonka kasvillisuus on avointa sara- ja korteluhtaa. Lisäksi alueen sisälle jää kaksi pientä humuspitoista metsälampea, Korpilampi ja Vähä-Vuotava.

Metsäkulman alueen metsät ovat valtaosin saaneet luonnontilaistua vuosikymmeniä, ja ne ovat sekä rakenteeltaan että lajistoltaan uusmaalaisittain poikkeuksellisen edustavia. Metsät ovat monin paikoin melko luonnontilaisia yli satavuotiaita kuusikoita, joissa puuston alueellinen jakautuminen on satunnaista, useita latvuskerroksia esiintyy ja myös kuollutta puustoa esiintyy paikoitellen melko runsaasti.

Metsien arvoa korostaa myös yleisesti sekapuuna esiintyvä vanha lehtipuusto, josta erityisesti haavan osuus on huomattava.  Haapojen joukossa on myös kolohaapoja, jonka ansiosta alueella on elinvoimainen liito-oravakanta. Topografialtaan vaihtelevan maaston painanteissa esiintyvät korpisoistumat lisäävät elinympäristöjen monimuotoisuutta metsäalueella.

Maapuuta ja kuollutta pystypuuta esiintyy erityisen runsaasti alueen eteläosassa Lengonniityn alueella, mutta muutenkin melko tasaisesti koko alueella. Haapamaapuuta ja pitkälle lahonnutta koivupökkelöä esiintyy paikoitellen, ja kallioilla myös mäntykeloja.

Kokonaisuutena Metsäkulma on yhtenäinen ja elinympäristönä hyvin rauhallinen alue. Kilometrin päässä alueen itäpuolella sijaitsee Venunmetsän Natura 2000-alue, jonka kanssa Metsäkulma muodostaa myös pidemmällä tähtäimellä erittäin arvokkaan vanhan metsän kokonaisuuden.

Kasvillisuus ja eläimistö

Osittaisesta hoidetusta leimastaan huolimatta alueen metsissä vallitsee ilmeisen tasainen pienilmasto, josta kertovat koko alueella esiintyvä monipuolinen vanhan metsän ilmentäjälajisto. 

Metsäkulman suojeluarvoa korostaa alueen monipuolinen ja lukuisa vanhoille metsille tyypillinen ja uhanalainen sammal-, jäkälä- ja sienilajisto. Alueella esiintyviä valtakunnallisesti vaarantuneiksi luokiteltuja lajeja ovat haapariippusammal (Neckera pennata) ja mehikääpä (Aurantioporus fissilis) sekä silmälläpidettäväksi luokiteltuja haavanarinakääpä (Phellinus populicola) ja rusokääpä (Pycnoporellus fulgens).  Vanhan metsän indikaattorilajeista alueella esiintyvät sienistä mm. oravuotikka (Asterodon ferruginosus), rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), punahäivekääpä (Leptoporus mollis), kuusenkääpä (Phellinus chrysoloma), ruostekääpä (P. ferrugineofuscus), pikireunakääpä (P. lundellii), aarnikääpä (P. nigrolimitatus), riukukääpä (P. viticola), korpiludekääpä (Skeletocutis odora) ja jäkälistä  raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), silomunuaisjäkälä (Nephroma bellum), nukkamunuaisjäkälä (N. resupinatum), lahoneulajäkälä (Chaenotheca brachyboda), varjoneulajäkälä (C. furfuracea) sekä jauheneulajäkälä (C. stemonea).

Metsäkulman alueella pesii myös edustava metsälinnusto, johon kuuluvat mm. Uudellamaalla uhanalainen pohjantikka, metso, pyy, palokärki, puukiipijä, töyhtötiainen, tiltaltti, kanahaukka ja mehiläishaukka. Lisäksi alueella esiintyy valtakunnallisesti uhanalainen pikkutikka.

Nisäkkäistä alueella elää mm. luontodirektiivin laji liito-orava.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen koko alueelle.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.39, päivitetty 31.7.2013 klo 13.39

Julkaisija: