Mesiönvaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 713

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

507 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Mesiönvaara sijaitsee Puraksen länsipuolella, Suomussalmen kirkonkylältä itään. Rajaus sisältää vaaran alueen ja sitä ympäröivän suo- ja metsämaaston. Vanhimpien kuvioiden valtapuuston ikä ylittää 200 vuotta. Mesiönvaaralla on merkitystä erityisesti vanhojen metsien, luonnontilaisen suo- ja metsämosaiikin sekä pienvesien suojelun kannalta.

Alue paikkatietoikkunassa

Valtaosa alueen metsistä on tuoreita kankaita, joiden valta- ja ylispuuna on mänty. Myös järeimmät puut ovat mäntyjä. Alueella on myös metsiä, joita ei ole harsintahakattu viimeisen palon jälkeen. Näillä kuvioilla on erittäin paljon lahopuita. Paikoin maapuut painottuvat järeisiin luokkiin. Havaitut lajit heijastavat hyvin vanhan metsän edustavuutta.

Mesiönlampi ja -puro ovat edustavia pienvesiä. Niitä ympäröivillä soilla on runsaasti lakkapäisiä mäntyjä ja suokeloja. Pienialaisia lettorämeitä on parissa kohtaa muuten suot ovat lähinnä karuja nevoja ja rämeitä.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Alue on merkittävä alue osana Kalevalapuiston vanhojen metsien suojelualueiden verkostoa.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

9010* Luonnonmesät 258 ha
91D0* Puustoiset suot 141 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alue sijoittuu kokonaan valtion maille. Alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella on Mesiönvaaran luonnonsuojelualue, joka kattaa Natura-alueesta 98%.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

pyy Tetrastes bonasia VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 8.52, päivitetty 2.3.2020 klo 11.18

Julkaisija: