Medvastö - Stormossen

Koodi

FI0100024

Kunta

Kirkkonummi

Pinta-ala

821 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100024.pdf

Alueen kuvaus

Natura 2000 -alue sijaitsee meren rannalla Kirkkonummen itäosassa. Se koostuu viidestä erillisestä osasta. Kokonaisuus sisältää useita eri luontotyyppejä on siten hyvin edustava ja monipuolinen. Useat sen osat on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi eri suojeluohjelmissa.

Alueeseen kuuluu kaksi Långvikenin pohjoisrannan lehtoa, Norra Fladetin-Kalvholmenin kosteikko- ja lehtoalue, Smedjevikenin merenlahti sekä Fladetin-Stormossenin-Bollbergetin alue, jossa on umpeenkasvavaa merenlahtea, lehtoa, vanhaa metsää, keidassuota ja kalliota.

Meren rannalla esiintyy edustavia tammi- ja lehmuslehtoja, joissa näkyy vielä hakamaalaidunnuksen merkkejä. Myös tavanomaisempia kuusivaltaisia lehtoja esiintyy. Lehdot ja Brännmossenin vanha metsä ovat tärkeitä useille harvinaisille itiökasvi- ja lintulajeille. Myös uhanalainen liito-orava elää alueella.

Linnusto on monipuolisten habitaattien ansiosta runsas. Alueella on erityyppisten metsien, soiden ja kallioiden lisäksi umpeenkasvavia merenlahtia, jotka ovat tärkeitä vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäpaikkoja ja muutonaikaisia levähdysalueita.

Medvastö-Stormossen on ollut myös mukana Lintulahdet Life -hankkeessa, jossa on suoritettu lintuvesien kunnostustoimenpiteitä. Kunnostustoimilla on ollut myönteistä vaikutusta linnustoon.

Stormossen on luonnontilainen keidassuo. Sitä ympäröivillä kallioalueilla on edustavia, karuja, paikoin laajalti avoimia kalliopaljastumia, joilla pesii mm. uhanalainen kangaskiuru. Stenkallin pellon lounaispuolella oleva kalliorinne poikkeaa selvästi alueen muista kallioista, sillä siellä esiintyy mesotrofista kallioketokasvillisuutta, jonka kasvilajisto on monipuolinen.

Kallioitten notkelmissa on pienialaisia räme- ja korpisoistumia, joista osa on säilynyt luonnontilaisina. Kallioalueen metsät ovat melko käsiteltyjä, mutta ne muodostavat tärkeän suojavyöhykkeen Stormossenin ympärille.

Suojelun toteutuskeinot

Valtakunnalliset suojeluohjelmat

Suurin osa alueesta kuuluu erilaisiin suojeluohjelmiin.

Lehtojensuojeluohjelman kohteista alueella ovat Långvikin lehdot, Kalvholmenin lehto ja Fladetin-Dåvitsvikenin lehto. Brännmossen kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueella on kolmiosainen lintuvesiensuojeluohjelman kohde Norra Fladet, Smedjeviken ja Fladet-Dåvitsviken.

Stormossen puolestaan kuuluu soidensuojeluohjelmaan, ja sitä ympäröivät kallioalueet on todettu luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaiksi.

Toteutuskeinot

Natura 2000 -alueella käytetään eri toteutuskeinoja alueen eri osissa. Lehtojensuojeluohjelmaan, vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja soidensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet sekä valtiolle ostetut alueet aiotaan toteuttaa luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina.

Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla käytetään vesilakia ja/tai luonnonsuojelulakia.

Stormossenin ympärillä olevien Kirkkonummen yleiskaavan sekä saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan alueilla toteutuskeinoksi riittävät edellämainittujen kaavojen kaavamääräykset.

Julkaistu 25.7.2013 klo 13.24, päivitetty 25.7.2013 klo 13.24

Julkaisija: