Martimoaapa - Lumiaapa - Penikat

Koodi

FI 130 1602

Kunta

Simo, Keminmaa

Pinta-ala

14 086 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Alue on erittäin monimuotoinen luonnontilaiseen suoluonnon keskittymä. Aapasoiden ohella alueella on myös edustavia keidassoita. Ravinteikkaan kallioperän alueella esiintyy myös lettoja. Alueen luonnontilaiset metsät ovat edustavia vanhoja metsiä.

Yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Erityisen tärkeä uhanalaisille lintulajeille.
Kohdetta ehdotetaan myös liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Lisäksi alueeseen kuuluu soidensuojelualueen etelärajaan rajoittuva Kontiokummut -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue.
Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

2 %

*Keidassuot

10 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

<1 %

Letot

<1 %

*Aapasuot

50 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

<1 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

6 %

*Puustoiset suot

10 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

ilves

karhu

saukko

susi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

helmipöllö

metso

hiiripöllö

mustakurkku-uikku

huuhkaja

palokärki

kaakkuri

pohjantikka

kalatiira

pyy

kapustarinta

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

lapintiira

uivelo

laulujoutsen

vesipääsky

liro

alueella 2 uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

metsähanhi

punajalkaviklo

jouhisorsa

kalalokki

mustalintu

merilokki

nuolihaukka

harmaalokki

jänkäkurppa

naurulokki

Muuta lajistoa:

harmaasieppo

pohjansirkku

hernekerttu

punavarpunen

hiirihaukka

puukiipijä

isokäpylintu

rautiainen

jänkäsirriäinen

riekko

järripeippo

sirittäjä

käenpiika

teeri

kanahaukka

etelänuurresammal

keltasirkku

haavanarinakääpä

kirjosiipikäpylintu

kaitalaakajäkälä

kiuru

kalkkimaariankämmekkä

kulorastas

pahtatorvijäkälä

lapintiainen

perämerenmaruna

lehtokerttu

suovalkku

leppälintu

viherraunioinen

pensastasku

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapasuot, Kasvit 2001 (Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke)

Aapasuot, Linnut 2001. (Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke)

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus, Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korj. painos. Oulanka Reports 14. 85 s.

Heikkilä, R. 1997: Uhanalaiset suotyypit. Teoksessa Korhonen, K-M. ja Savonmäki, S. 1997: Metsätalouden ympäristöopas, Metsähallitus, 130 s.

Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna, Kirjayhtymä. 80 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA – Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Lundvall. P. Tynys, S. ja Posio, P. 2004: Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke. Suomen ympäristö 705, Luonto ja luonnonvarat, 58 s. 

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 47 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma 1981. Helsinki. 164 s.

Metsähallitus 2006: Martimoaavan soidensuojelualue, esite

Pohjoismaiden ministerineuvosto & Suomen ympäristökeskus 2004: Kosteikot pohjoismaissa ja Ramsar-sopimus - suojelusta, hoidosta ja käytöstä, 11 s.

Salminen, P. 1980: Martimoaavan alue – Pohjois-Pohjanmaan lintuparatiisi. Teoksessa: Ruuhijärvi, R. & Häyrinen, U. (toim.), Suot, Suomen Luonto 3:184-188. Helsinki, Kirjayhtymä.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Marimoaap-Lumiaapa-Penikat (IBA)

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki, Edita, 108 s.

www.luontoon.fi > Retkikohteet > Muut suojelualueet > Martimoaapa

Julkaistu 11.11.2003 klo 14.05, päivitetty 15.8.2013 klo 12.49

Julkaisija: