Hyppää sisältöön

Maristonpakat

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000058
Kunta Kalajoki
Pinta-ala (ha)   215
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Maristonpakat on Kalajoen lounaispuolella sijaitsevaan laajaan harjualueeseen liittyvä ranta- ja tuulikerrostumien geologisesti arvokas yhdistelmämuodostuma. Alue on muodostunut, kun harjun noustua merenpinnan yläpuolelle aallokko kuljetti hiekkaa sen etelä- ja pohjoisrinteille sekä lähiympäristöön. Maan kohotessa alueelle muodostui allekkaisia rantavalleja. Näiden rantavallien kohottua aallokon ulottumattomiin tuuli kuljetti valleista irronnutta hiekkaa ja alueelle syntyi dyynikumpuja ja kaarenmuotoisista dyyneistä koostuvia kumpu-ja selännejonoja sekä muodostuman keskiosiin heikosti kehittynyttä dyyniverkostoa.

Korkeimmat dyynit sijaitsevat Maristonpakkojen luoteisosassa, korkein kumpu on 17,5 metriä merenpinnasta. Muodostuman luoteisimman dyynin etelärinteellä ja siitä kaakkoon jatkuvalla selänteen länsirinteellä on laaja avoin ja kasviton deflaatiorinne, jolla tuuli kuljettaa hiekkaa dyynin laen yli sen suojasivulle. Deflaatioalueen itä- ja pohjoisosissa on alle metrin korkuisia sianpuolukan ja variksenmarjan ja myös metsälauhan ja lampaannadan sitomia dyynikumpuja. Kummuilla kasvaa myös hiukan rantavehnää. Hiekkakentän yksittäiset puut ovat varttuneita erirakenteisia mäntyjä, kaakkoisosa on lähes puuton.

Suurin osa ympäröivistä metsistä on kuivan kankaan kasvatusmänniköitä, myös taimikoita ja varttuneita metsiä löytyy. Alueen eteläosan rantakaaroilla kasvaa myös runsaasti kuivan kankaan männiköitä, mutta paikoin esiintyy myös karukkokankaan laikkuja palleroporonjäkälävaltaisine jäkälikköineen. Alueen metsät edustavat luontotyyppeinä valtaosin metsäisiä dyynejä ja harjuja. Rantavallien ja dyynien väleissä on kosteampia alueita, lähinnä puustoisia soita.

Alue rajautuu pohjoisosastaan Vihas- ja Keihäslahden Natura-alueeseen, mitä kautta on säilynyt ehjä merenrannan sukkessiosarja, josta pieni ala primäärisukkessiometsää sijoittuu Maristonpakkojen alueelle. Alueen eteläosan halki virtaa luonnontilaisen kaltainen Keihäsoja.

Alueen eteläosassa sijaitsee liikuntakeskus ja alue on suosittu virkistysalue, mikä näkyy maastossa paikoin kuluneisuutena.

Maristonpakat edustaa laajaa, yhtenäistä ja geologisilta arvoiltaan varsin luonnontilaista maankohoamisrannikon tuntumassa sijaitsevaa harjun ja dyynin yhdistelmämuodostumaa. Alueella on laaja, kasvillisuudeltaan tyypillinen metsäisten dyynien alue, alueelta löytyy myös avoin deflaatiokenttä, jolla hiekka vielä liikkuu. Alueen eteläosan harjumetsät ovat muodoltaan matalia, mutta kasvillisuudeltaan tyypillisiä. Alueella on myös paikoin uhanalaisia karukkokankaita. Alue yhdistyy pohjoisosistaan VihasKeihäslahden Natura-alueeseen, mitä kautta muodostuu harvinainen luonnontilaisen kaltainen yhtenäinen sukkessiosarja merenrannan niityistä metsiin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, alueen käyttöä ohjaamalla sekä hoitotoimenpitein. Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Maristonpakat kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Sen suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla, lukuunottamatta kaavoitettua osaa, joka toteutetaan rakennuslain nojalla.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2003 (lainvoimainen 2006): Arvokas harjualue: kaavan suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.

Kalajoen kaupunki: Hiekkasärkkien ja rantaharjualueen yleiskaava 2008: VR-2, virkistys- ja ulkoilualue: ja VU-3: urheilu- ja virkistyspalvelualua. Natura 2000 -alueen luonnonarvojen heikentäminen on kaavamääräyksissä kielletty koko alueella.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
2180 Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 120
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis
ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta
1,6
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1,5
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 0,4
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 30
91D0 Puustoiset suot 15

Lajit

Liito-orava     Pteromys volans

 

Julkaistu 26.7.2013 klo 13.43, päivitetty 3.12.2019 klo 14.42