Mäntypuro

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 736

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

203 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Mäntypuron alue sijaitsee noin 30 kilometriä Suomussalmen taajamasta koilliseen. Se on maisemaekologisesti arvokas pienten metsäsaarekkeiden kuvioima suomosaiikki. Koillisosa on geomorfologisesti mielenkiintoinen ablaatiomoreenikumpuineen, joiden välissä on erilaisia nevoja ja rämeitä sekä useita luonnontilaisia lampia ja puroja.

Alue paikkatietoikkunassa

Metsät ovat enimmäkseen EVT-männiköitä, rehevämpää VMT-kangasta on paikoin. Puusto ei ole kovin järeää. Valtapuusto on iältään 100-150 -vuotiasta. Ylispuina on siellä täällä lakkapäisiä aihkeja. Puustoltaan nuoremmilla alueilla on yleensä näkyvästi vanhempaa, osin palokoroista puustoa. Myös hiiltyneitä keloja ja maapuita esiintyy. Puusto lienee luontaisesti metsäpalon jälkeen syntynyttä.

Koivun määrä vaihtelee 10-40%. Kuusta esiintyy yleensä aluspuuna, joskin joillakin kuvioilla se on valtapuuna. Varsinkin kosteammilla puronvarsilla on paikoin runsaasti nuorehkoa haapaa. Raitaa on yksittäin. Maapuuta on runsaammin lähinnä kosteammissa painanteissa, puronvarsilla, kuusivaltaisilla kuvioilla ja aukkojen reunoilla, joissa on tuulenkaatoja.

Arvokkaita pienvesiä ovat Mäntylampi ja Mäntypuro sekä Koistisenlammit. Puron varrella kasvaa haapaa paikoin runsaasti. Jonkin verran on myös yli 30 cm paksuisia raitoja. Alueella on uhanalaisia lajeja.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 6,1 ha
7310* Aapasuot 74,2 ha
9010* Luonnonmetsät 88,4 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Sekä muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit, muu keskeinen suojeluperuste:

  kalkkikääpä Antrodia crassa EN

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Mäntypuro kuuluu perustetuun Kalevalapuisto-kokonaisuuteen ja on toteutettu luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

lapinkämmekkä Dactylorhiza majalis subsp. lapponica VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 11.20, päivitetty 24.2.2020 klo 10.42

Julkaisija: