Maltio

Koodi

FI 130 1502

Kunta

Savukoski, Salla

Pinta-ala

14 746 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Maltion luonnonpuisto sijaitsee vedenjakaja-alueella. Luontotyypit ovat monipuolisia: aapasoita, laajoja metsiä vaarojen välissä, kivikkoisia rinnemetsiä ja pieniä puroja.

Erittäin merkittävä erämainen alue (linnut, karhu).

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Maltio on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

        1 %

Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat

2 %

Subarktiset Salix-pensaikot

10 %

*Aapasuot

5 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

60 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*ahma

saukko

ilves

susi

karhu

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

metso

helmipöllö

palokärki

hiiripöllö

pohjantikka

huuhkaja

pyy

kapustarinta

sinirinta

lapinpöllö

suokukko

laulujoutsen

varpuspöllö

liro

alueella 1 uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

Muuta lajistoa:

harmaasieppo

pohjansirkku

isokäpylintu

rantasipi

keltavästäräkki

taviokuurna

kivitasku

tilhi

kuukkeli

urpiainen

leppälintu

västäräkki

metsäkirvinen

vihervarpunen

pikkukäpylintu

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Haapanen, A. ja Rassi, P. 1989: Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Sarja B 19. 190 s.

Haikonen, V., Vuokko, S. ja Meriluoto, M. 1999: Metsäkasviopas: karhunruohosta sudenmarjaan, Keskusmetsälautakunta Tapio, Helsinki. 227 s. 

Kuuluvainen, Timo 2004 (toim.): Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Helsinki, Edita. 381 s.  

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit. Helsinki. Kirjayhtymä.144 s.

Lappalainen, Iiris 1999: Taigametsiä. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 36-46 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Linkola, Martti 1966: Viimeiset erämaat: Suomen luonnon- ja kansallispuistot. Helsinki, Weilin + Göös. 216 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998. Vanhaa metsää etsimässä. Metsähallitus, luonnonsuojelu, Edita, Helsinki. 96 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Maltion tunturit

Vuokko, Seppo 2005: Metsien yleiset kasvit: opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Helsinki. 160 s.

Julkaistu 11.11.2003 klo 10.50, päivitetty 19.8.2013 klo 9.29

Julkaisija: