Malla

Koodi

FI 130 0102

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

3 089 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Mallan luonnonpuisto edustaa geologialtaan nuorta Kölin tunturialuetta subalpiinisine koivumetsineen sekä ala- ja keskialpiinisine paljakkavyöhykkeineen. Korkeimmat laet 927 m. Alueen kallioperässä on kalkkia, mikä näkyy rehevässä kasvillisuudessa ja mm. perhoslajistossa.

Malla on perustettu jo vuonna 1938 luonnonpuistoksi. Luonnonpuiston ensisijainen tehtävä on palvella tieteellistä tutkimusta ja luonnonsuojelua. Nuoren kallioperänsä vuoksi alue poikkeaa paljon Lapin muusta luonnosta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi

Luontodirektiivin luontotyypit:

Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat

32 %

Subarktiset Salix-pensaikot

5 %

Alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt

3 %

Kostea suurruohokasvillisuus

2 %

*Alpiiniset Caricion bicoloris-atrofuscae-pioneerikasvustot

5 %

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*ahma

*naali

lapinpahtasammal

lapinleinikki

pahtahietaorvokki

alueella 1 uhanalainen laji

*proirisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

lapintiira

kaakkuri

liro

kapustarinta

sinirinta

keräkurmitsa

vesipääsky

kuikka

Muuta lajistoa:

kalliosirkunjyvä

pahta-ailakki

lapinalppiruusu

sopulinkallioinen

liesu

tähtirikko

nuokkurikko

tunturikeulankärki

otasilmäruoho

valkokämmekkä

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. 1980: Lumen ekologisesta merkityksestä kasvillisuudelle Kilpisjärven alueella. Luonnon Tukija 84:43-48.

Federey, B. & Vuokko, S. 1980: Kilpisjärven seudun kasvillisuus ja kasvisto. Luonnon Tutkija 84:15-18.

Henttonen, H., Järvinen, A. & Laine, K. 1980: Mallan luonnonpuiston kasveista, linnuista ja nisäkkäistä. Kilpisjärvi Notes Vol 3:1-16.

Jokinen, M. (toim.) 2005: Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. Gummerus kirjapaino Oy, Saarijärvi.

Kalliola, R. 1958: Suomen luonto mereltä tuntureille. Porvoo-Helsinki. WSOY. 604 s.

Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede. Porvoo-Helsinki, WSOY. 308 s.

Lammes, T. 1991: Luoteis-Enontekiön ylhiötunturialueen kasvistosta – valikoituja poimintoja. Lutukka 7:67-80.

Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.) 1997: Uhanalaiset kasvimme. - Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 335 s. 

Väisänen, R. & Somerma, P. 1988: Kaksi uutta perhosten kannalta merkitsevää suojelualuetta - Saana ja Annjalonji. -Baptria 13(4): 75-85.

Metsäntutkimuslaitos 2006: Malla ja Saana, esite


Julkaistu 31.10.2003 klo 14.15, päivitetty 14.8.2013 klo 13.55

Julkaisija: