Malla

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300102

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

3089 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Mallan luonnonpuisto edustaa geologialtaan nuorta Kölin tunturialuetta subalpiinisine koivumetsineen sekä ala- ja keskialpiinisine paljakkavyöhykkeineen. Korkeimmat laet 927 m. Alueen kallioperässä on kalkkia, mikä näkyy rehevässä kasvillisuudessa ja mm. perhoslajistossa.

Malla on perustettu jo vuonna 1938 luonnonpuistoksi. Luonnonpuiston ensisijainen tehtävä on palvella tieteellistä tutkimusta ja luonnonsuojelua. Nuoren kallioperänsä vuoksi alue poikkeaa paljon Lapin muusta luonnosta.

Erittäin haavoittuva:

 • matkailu

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena onvähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (153)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (208)
 • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (10)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (900)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (25)
 • Alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (150)
 • Kostea suurruohokasvillisuus (40)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (30)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (16)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,9)
 • Letot (100)
 • Alpiiniset Caricion bicoloris-atrofuscae -pioneerikasvustot (0,04)
 • Vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla (15)
 • Kasvipeitteiset kalkkikalliot (4)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (30)
 • Tunturikoivikot (970)
 • Boreaaliset lehdot (160)
 • Puustoiset suot (20)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • naali, Alopex lagopus
 • ahma, Gulo gulo
 • tundrasara, Carex holostoma
 • pohjankellosammal, Encalypta mutica
 • lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • pahtahietaorvokki, Viola rupestris ssp. relicta

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 23.8.2019 klo 10.26, päivitetty 3.10.2019 klo 9.24

Julkaisija: