Maakylän-Räyskälän alue

Kuva: Erkki Kellomäki
Koodi FI0327003
Kunta Loppi, Tammela
Pinta-ala (ha) 5861
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Osin Tammelassa ja Lopella sijaitseva Maakylän-Räyskälän alue on valtakunnallisesti erittäin merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus Tammelan ylängöllä. Alueella on edustavaa harjuluontoa, luonnontilaisia keidassoita, karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä ja suppalampia sekä humuspitoisia järviä. Harjujakso on osa III Salpausselkää ja se on Hämeen kylmänkukan läntisimpiä esiintymisalueita. Puolustusvoimat käyttää aluetta harjoitustoimintaansa.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 5
Humuspitoiset järvet ja lammet 10
Vuorten alapuoliset tasankojoet 0
*Keidassuot 6
Vaihettumissuot ja rantasuot 0
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 53

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • kivisimppu
 • uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • helmipöllö
 • huuhkaja
 • kaakkuri
 • kalatiira
 • kangaskiuru
 • kapustarinta
 • kehrääjä
 • kuikka
 • liro
 • mehiläishaukka
 • metso
 • palokärki
 • pikkulepinkäinen
 • pyy
 • uhanalainen laji
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • lettokilpisammal
 • lehtokinnassammal NT
 • harsosammal VU
 • luumittari VU
 • kirjotupsukas
 • idänuunilintu
 • kantokorvasammal NT

Suojelutilanne

Suojeltu 100 % (toteutuskeinona useita eri lakeja).

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Harjujakso kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kohteella on soidensuojeluohjelman alueita (Luutasuo, Vääränojansuo ja Purinsuo) sekä rantojensuojelualueita (Melkuttimien alue, Keritty, Komio). Komio on myös valtion luonnonsuojelualue. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Hämeen maakuntakaavassa alueella on SL- ja MY-merkinnät.

Suurin osa harjualueista suojellaan maa-aineslailla, muualla luonnonsuojelu- ja vesilailla. Kaupallista maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla. Harjualueilla on metsätalous sallittu.

Julkaistu 19.8.2013 klo 11.03, päivitetty 18.3.2014 klo 15.31

Julkaisija: