Maaherransuo

Koodi

FI0800036

Kunta

Multia, Ähtäri

Pinta-ala

418 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Alue koostuu Maaherransuosta, joka kuuluu Suomenselän aapasoiden suoyhdistymävyöhykkeeseen ja Paloharjunkankaan metsäalueesta sekä Hännättömänpurosta, joka on luonnontilassa säilynyt osa laajempaa jokireitistöä.

Maaherransuon keskusta on kuivaa, aukeata nevaa. Yleisin suotyyppi on kalvakkaneva, paikoin esiintyy myös saranevaa. Reunaosat ovat pääasiassa isovarpuista rämettä. Suoluonnon suotuisan suojelun tason ylläpitäminen edellyttää että suojelukokonaisuuteen sisällytetään luonnonmukaisen kehityksen tielle palautettava reunametsävyöhyke.

Paloharjunkangas on luonnontilaisen kaltaista ikääntyvää pääasiassa mäntyvaltaista metsää. Sekapuina esiintyy kuusta ja koivua. Yksittäisiä maapuita ja pystyyn kuolleita havupuita löytyy koko alueelta.

Hännättömänjokeen, joka sinänsä muodostaa itsenäisen luontotyypin, liittyvät kiinteästi joen pintaa myötäilevät ja osittain rannoille ulottuvat pallesuot ja luhdat sekä jokeen viettävällä länsirinteellä olevat metsäiset korvet. Sekä pallesuolla että metsäkorvessa kasvaa paljon kasvilajeja, jotka kuvaavat alueen monimuotoisuutta ja edustavuutta. Metsäkorvessa on myös osittain maanpinnalla virtaavia lähdepuroja ja lähteikköjä, joissa on paljon vaateliaita sammalia.

Pohjoisosassa aluetta joen varrella puustoiset suot muodostuvat rämesoista, lähinnä lyhytkorsinevarämeestä ja isovarpurämeestä mutta myös korpirämeestä. Näihin soihin viettää luonnontilainen rinnemetsäkaistale.

Maaherransuon linnusto on tyypillistä kuivien aapasoiden lajistoa. Keväisin monet kahlaajat ja kurjet pysähtyvät alueelle lepäilemään tai pesimään ja teeret pitävät avosuolla soidintaan. Yleisiä nisäkkäitä alueella ovat hirvi, jänis, kettu ja näätä. Hännättömänjoki on osa saukon elinpiiriä. Myöskin karhu esiintyy aluella.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue

54 %

Ei suojeltu

46 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Maaherransuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja on myös seutukaavassa merkitty SU-alueeksi. Myös Hännättömänpuro yläosa on seutukaavassa osoitettu suojeltavaksi (SU-4). Kohteesta osa on rauhoitettu valtion luonnonsuojelualueena (54%). Valtion maista muodostetaan yhtenäinen luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Yksityismaat voidaan hankkia valtiolle tai rauhoittaa yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0 %

*Aapasuot

50 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

6 %

*Puustoiset suot

5 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Lutra lutra
Ursus arctos

saukko
*karhu

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Dryocopus martius
Falco columbarius
Grus grus
Lanius collurio
Philomachus pugnax
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Tetrao urogallus
Tringa glareola

palokärki
ampuhaukka
kurki
pikkulepinkäinen
suokukko
pohjantikka
kapustarinta
metso
liro
uhanalainen laji

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.59, päivitetty 8.8.2013 klo 12.59

Aihealue: