Luosto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301713

Kunta

Sodankylä, Pelkosenniemi

Pinta-ala

8090 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Metsät ovat runsaspuustoisia luonnontilaisia vanhoja männiköitä ja kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti. Paikoin on reheviä lehtomaisia vesilaikkuja ja puronvarsia, joissa on runsaammin raitoja ja muita lehtipuita. Luoston alueelta on löydettävissä lähes kaikki Peräpohjolan suotyypit. Vallitseva nevatyyppi on varsinainen saraneva (Siurunaapa, Pyhälatvanaapa). Tyypillisiä ovat alueen rämeiden lettolaikut. Aapojen laidoilla ja suosaarekkeiden laidoilla on varsinaista sararämettä. Korvissa on luhtaisuus yleistä, myös lettoisuutta esiintyy.

Erittäin arvokas vanhan metsän sekä tunturi- ja suoluonnon kokonaisuus. Alueella on erittäin monipuolinen metsä- ja suolinnusto. Useita uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja. Maisemallisesti keskeinen kohde, joka yhdessä Pyhätunturin kanssa muodostaa laajan geologisen ja ekologisen kokonaisuuden.

Poronhoitoaluetta.

Suojeluvarauksen sisällä on kaivospiiri, osa kaivospiiristä on kuitenkin rajattu Natura-alueen ulkopuolelle. Kaivospiirin alueella harjoitetaan pienimuotoista, lähinnä matkailutarkoituksessa tapahtuvaa ametistikaivostoimintaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Luoston alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Osa alueesta kuuluu myös soidensuojelun perusohjelmaan (Luoston tunturijaksoon liittyvät suot).

Alue on liitetty yhteen Pyhätunturin kanssa Pyhä-Luoston kansallispuistoksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (1,6)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (19)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (11,5)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (3,9)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (15)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,177)
 • Letot (84,5)
 • Aapasuot (2430)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (4850)
 • Tunturikoivikot (24,9)
 • Boreaaliset lehdot (36,7)
 • Puustoiset suot (600)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 11.9.2019 klo 9.27, päivitetty 11.9.2019 klo 13.14

Julkaisija: