Hyppää sisältöön

Lummukkakangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800106
Kunta Kauhava
Pinta-ala 62 ha
Aluetyyppi   SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Lummukkakankaan alueella metsät vaihtelevat rajauksen luoteiskulman kallioisesta, mäntyvaltaisesta karusta kankaasta itäosan tuoreen kankaan kuusivaltaisiin metsiin. Valtaosa mäntykankaan puista on yli 100 vuotiaita ja seassa on myös keloja. Kuusivaltaisten metsien puusto on osin erirakenteista, paikoin esiintyy pökkelöitä, eri-ikäisiä maapuita ja vanhojen haapojen ryhmiä. Yksittäisiä vanhoja sammaleisia kantoja on maastossa havaittavissa. Myös kääpiä, naavaa ja luppoa löytyy varsin runsaasti.
Alueen keski- ja eteläosissa sijaitsevilla soilla on vanhat ojitukset, mutta ne ovat tästä huolimatta varsin hyvin säilyneitä mäntyrämeitä. Alueen keskellä ojitukset ovat kuitenkin kuivattaneet suota ja vaivaiskoivu on vallannut alaa. Alueen läpi virtaavan Mustalamminluoman varrella on pienialaisesti soistunutta lehtomaista kangasta ja puustoista korpea.
Lummukkakankaan metsälinnusto on monipuolinen. Alueella esiintyy vanhojen metsien ilmentäjälajeja sekä useita muita uhanalaisia lajeja. Metsästä on tavattu liito-orava ja alueen läpi virtaavan Mustalamminluoman varrelta talvisia saukon jälkiä.
Rajauksen läpi kulkee metsäautotie luoteesta kaakkoon.

Lummukkakangas on monipuolinen boreaalisten metsien ja puustoisten soiden suojelukohde, jolla tavataan useita uhanalaisia ja taantuneita metsälintulajeja. Kohteella esiintyy myös alueellisesti tärkeä liito-orava sekä saukko.
Vanhat metsäojitukset ovat heikentäneet alueen luonnontilaisuutta ja edellyttävät jonkin verran ennallistamistoimia. Alueen pohjoispuolisen ojitusalueen perkausojitusten yhteydessä on suunniteltu perattavaksi ojia myös suojeltavalla alueella. Yläpuolisen ojitusalueen kuivatusvedet laskevat alueen Lummukankankaan pohjoisosien läpi Mustalamminluomaan. Suuri osa alueesta on ennallistettu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Alueen suojelu ei estä ympäröivien alueiden normaalia metsätalouskäyttöä eikä kuivatuksen järjestämistä kohteen suojelutavoitteet huomioonottavalla tavalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Pikkujoet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta

0,2

Boreaaliset luonnonmetsät

31,8

Boreaaliset lehdot

0,3

Puustoiset suot

24,6

 

 Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

saukko Lutra lutra
liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 12.9.2019 klo 10.24, päivitetty 12.9.2019 klo 10.23

Aihealue: