Hyppää sisältöön

Louevaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301306

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

1681 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Louevaaran alarinteiden metsät ovat yli 150-vuotiaita kuusivaltaisia metsiä, joissa on runsaasti haapaa. Ylempänä rinteillä on männiköitä. Ylimmät laet ovat vedenkoskemattomia kuusikoita.

Tuohilaen lehtojensuojelukohteeseen kuuluu kaksi aluetta. Toinen alueista on puron varren kosteaa suurruoholehtoa ja tuoretta lehtoa, toinen rinteen tuoretta lehtoa. Metsät ovat kuusivaltaisia. Puron varrella on runsaasti myös lehtipuita.

Lapin kolmion alueella sijaitseva arvokas vanhan metsän alue, jolta tavataan lukuisia uhanalaisia putkilokasveja sekä kääpiä. Maisemallisesti keskeinen vaaramuodostelma.

Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta Luoevaarasta (VMO) sekä Tuohilaen lehdoista, joka kuuluu lehtojen suojeluohjelmaan (LHO)

Tuohilaen lehdot on toteutettu muodostamalla alueesta luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (LHA). Muun alueen suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (8)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (6)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (5)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
 • Aapasuot (300)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1010)
 • Boreaaliset lehdot (10)
 • Puustoiset suot (250)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • haavansahajumi, Xyletinus tremulicola
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 17.9.2019 klo 9.08, päivitetty 17.9.2019 klo 9.08

Julkaisija: