Lohm-Kulm-Ängö

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200146
Korppoo, Nauvo
341 ha
SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Lohm-Kulm-Ängön alueeseen kuuluu suurehkojen saarten muodostama välisaaristo Korppoon ja Nauvon välisen Storströmmenin suun molemmin puolin. Lohm-Kulm-Ängö täydentää Saaristomeren kansallispuistoa välisaariston luontotyyppien osalta ja on maisemallisesti kiinteä osa kansallispuiston saaristoaluetta. Alueelle ovat ominaisia kapeat ja suojaisat salmivedet sekä karut kalliorannat. Alueen länsiosan kallioperä on graniittia ja itäosa kiilleliusketta. Gullkronan vajoaman siirrostörmä ja siihen liittyvät itä-länsi-suuntaiset murrokset muodostavat alueelle salmia ja jyrkänteitä. Storströmmenin murroslaakso kulkee alueen halki pohjoisesta etelään. Valtaosa alueen rannoista on jyrkkiä, paljaita kalliorantoja. Salmivesissä rannat ovat laajojen ruovikoiden reunustamia ja niillä esiintyy myös pehmeitä pohjia. Suurilla saarilla ovat karut kalliometsät hallitsevia.

Suojaisilla salmivesillä on merkitystä vesilintujen poikasten suojapaikkoina. Monet pienet saaret ja luodot ovat tärkeitä vesilintujen pesimäpaikkoja. Lajistoon kuuluu Saaristomeren vesilintuja kuten haahka, pilkkasiipi ja isokoskelo. Ruovikkoisissa lahdissa pesii mm. mustakurkku-uikku. Alueella tavataan myös saariston kahlaajia kuten meriharakka, karikukko ja tylli.

Karusta yleiskuvasta poikkeavalla Kulmin saarella on arvokas lehto. Se sijaitsee saaren keskiosassa, kallioharjanteiden välisessä juotissa. Lehto on kuivahko hammasjuuri-kevätlinnunhernetyypin pähkinälehto. Puuston valtapuina ovat haapa, kuusi ja mänty sekä lisäksi muutama vaahtera. Vaateliaita aluskasvillisuuden lajeja ovat kevätesikko, seljakämmekkä ja käärmeenlaukka.

Pohjakerroksessa tavataan erittäin uhanalainen kertunhiippasammal ja muita harvinaisia sammallajeja. Alueella esiintyy myös luontodirektiivin laji lahokaviosammal. Muualla alueen mereisyys näkyy selvästi kasvistossa ja lajistoon kuuluu mm. merikohokki ja merikaali sekä pikkupunka.

Suojelutilanne

Luonnonsuojelulailla toteutettavaksi esitetyt alueet on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin tai perustettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi. 
Kaava/rakennuslailla suojeltaviksi esitettyjen alueiden suojelutavoitteet on turvattu Nauvon ja Korppoon kuntien kummankin omalle alueelleen laatimassa eteläisen saariston osayleiskaavassa.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja Kulmin lehto lehtojensuojeluohjelmaan. Korppoon ja Nauvon yleiskaavoissa on merkittävät osat aluetta osoitettu suojelualueeksi.

Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla ja rakennuslailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Rannikon laguunit* (1150)

5%

Riutat (1170)

15%

Kivikkorannat (1220)

<1%

Ulkosaariston luodot ja saaret (1620)

7%

Silikaattikalliot (8220)

18%

Luonnonmetsät* (9010)

11%

Maankohoamisrannikon primääri-
sukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät*(9030)

1%

Lehdot (9050)

2%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen ll lajit

Buxbaumia viridis

lahokaviosammal

Lintudirektiivin liitteen l linnut

Sterna paradisaea

lapintiira

Podiceps auritus

mustakurkku-uikku

Dryocopus martius

palokärki

Bonasa bonasia

pyy

Alueella esiintyy lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Alueen Natura 2000-tietolomakkeella ei ole mainintaa säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista, jotka olisivat oleellisia alueen suojelua ajatellen.

Muuta lajistoa

Larus fuscus
Orthotrichum patens
Dactylorhiza
sambucina
Zygodon viridissimus

selkälokki
kertunhiippasammal
seljakämmekkä
viheruurresammal

Julkaistu 14.8.2013 klo 16.22, päivitetty 14.8.2013 klo 16.22

Aihealue: