Litokaira

Koodi FI1103827
Kunta Pudasjärvi
Ranua
Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) 30 382
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Litokaira on erämaaluonnon suojelun kannalta Suomen merkittävimpiä alueita, jolla on erittäin edustava lintu- ja nisäkäslajisto. Litokairan laajat luonnontilaiset aapasuot ovat kaikin puolin edustavia. Metsät koostuvat erikokoisista suosaarekkeista ja ne ovat mänty-, kuusi- tai lehtipuuvaltaisia. Paikoin on nuorehkoja luonnontilaisia, palon jälkeen syntyneitä, lehtipuuvaltaisia metsiä. Lahopuuta metsissä on keskimäärin melko runsaasti.

Nuoret metsät ovat pääasiassa viljelymänniköitä ja ne sijoittuvat uittoreittinä toimineen Kivijoen varteen. Alueen metsiensuojelullinen merkitys on erittäin suuri. Lapiosuon soidensuojelualue eli Litokaira on tunnettu Suomen eteläisimpänä "oikeana" erämaana, jonka metsät ovat säilyneet pohjanmaalaisittain poikkeuksellisen luonnontilaisina.

Suojelutilanne (%)

Valtion luonnonsuojelualue 85
Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä <1
Maa-aineslain nojalla suojeltu harju tai kallioalue 1

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Suurin osa kohteesta on soidensuojelualuetta. Puolakkavaara kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena sekä maa-aines- ja metsälain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Aapasuot* 65
Keidassuot* 10
Humuspitoiset lammet ja järvet 2
Pikkujoet ja purot 1
Puustoiset suot* 3
Lähteet ja lähdesuot <1
Letot <1
Luonnonmetsät* 15

*priorisoitu luontotyyppi 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Ampuhaukka Falco columbarius
Helmipöllö Aegolius funereus
Hiiripöllö Surnia ulula
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Phalaropus lobatus
Varpuspöllö Glaucidium passerinum

Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Karhu Ursus arctos
Susi Canis lupus

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.26, päivitetty 23.8.2013 klo 8.29