Lietvesi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500024
Pinta-ala: 19271 ha
Kunta: Puumala, Taipalsaari, Savitaipale
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:
Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
Lietveden Natura-alueen kartta (pdf, 478 Kb)

Alueen kuvaus

Lietvesi on avointen selkävesien ja laajan monipuolisen saariston muodostama kokonaisuus, johon kuuluu varsinaisen Lietveden lisäksi alueita Petraselältä ja Liittokivenselältä. Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue. Se on myös geologisesti merkittävä. 

Lietvesi on avointen selkävesien ja laajan monipuolisen saariston muodostama kokonaisuus, johon kuuluu varsinaisen Lietveden lisäksi alueita Petraselältä ja Liittokivenselältä. Alue on tärkeä saimaannorpan elinalue. Se on myös geologisesti merkittävä.

Alueen kallioperä on migmatiittejä ja kiillegneissiä. Alueella on myös murroslaaksoja, jotka aiheuttavat rantojen jyrkkyyttä. Alueen läpi kulkee etelä-pohjoissuunnassa harjujakso. Harjujakson alueella on edustavia hiekkarantoja. Geologiset muodostelmat ovat erityisen arvokkaita Rokansaaressa, jossa on komeita hiekkarantoja ja korkeita harjuselänteitä, suppia ja muita harjumuodostelmia. Alueen maisemat vaihtelevat selkävesien avarista maisemista sisäsaariston sokkeloisuuteen. Murroskohtien rantakalliot ovat jyrkkiä ja harjujakson hiekkarannat loivia ja laajoja

Lietvesi on Saimaan osa, ja siihen purkautuu vesiä Puumalansalmesta ja pohjoisesta Luonterista. Lietvesi kuuluu järviruokotyyppiin. Alueen metsät ovat harjujaksolla etupäässä karuja ja kuivia kankaita. Muualla rantojen karut kalliomänniköt vaihtelevat saarten sisäosien rehevämpien, usein kaskivaikutteisten metsien kanssa.

Lietvesi on tärkeä saimaannorpan elinalueena, mutta sillä on merkitystä myös melko luonnontilaisen ja karun järviluonnon säilymiselle. Alueella on arvioitu olevan noin 8-10 norppaa. Siellä on myös useita järvikutuisen harjuksen kutupaikkoja. Linnuston näkyvin piirre on lokkikoloniat, joita alueella on useita. Kalatiiraluotoja alueella on myös useita.

Alueen ympäristössä on runsaasti matkailuyrityksiä ja loma-asuntoja. Alueen keskellä oleva saaristo on asuttua, ja sinne on lossi- ja tieyhteys. Vesi- ja jääliikenne on vilkasta. Alueen läpi kulkee Saimaan syväväylä. Populaation pieni koko ja pirstoutuneisuus on norpan osalta uhkatekijä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
 • Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pääosin rantojensuojeluohjelman aluetta. Kohde sisältää myös yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Rajaus perustuu Puumalan Lietveden-Suur-Saimaan osayleiskaavaan sekä Suur-Saimaan osayleiskaavaan. Lisäalueina on norpan liikkumisväyliä Koskenselältä, Vesijaosta, Niinivedeltä ja Pajusaarenselältä. Lisäaluetta on myös Rokansaaren itäosa.

Pääasialliset toteutuskeinot maa-alueilla: rakennuslaki, luonnonsuojelulaki
Toteutustilanne: osin yksityismaiden luonnonsuojelualueita, osa valtion luonnonsuojelualuetta. Suurimmaksi osaksi toteutettu
Pääasialliset toteutuskeinot vesialueilla: maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki, sopimus
Toteutustilanne: alueella on tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia. Kalastusta on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

 • Vaihettumissuot ja rantasuot (2)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (1,5)
 • Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (100)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (40)
 • Boreaaliset lehdot (0,5)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (200)
 • Puustoiset suot (2)

Lajit

 • saukko
 • saimaannorppa
Julkaistu 12.7.2013 klo 9.46, päivitetty 24.10.2019 klo 15.20