Levävaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 707

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

464 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Levävaaran alue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Juntusrannan luoteispuolella. Alue koostuu kuusikoista, kuusikoituvista männiköistä ja karuista aapasoista. Alue sisältää merkittävästi lahopuustoisia luonnontilaisen kaltaisia kuusikoita ja pienialaisia reheviä laikkuja. Koivua on yleensä 5-10% puustosta, usein enemmänkin, ja haapaa sekä raitaa on joillakin kuvioilla. Metsät ovat suurimmaksi osaksi monijaksoisia ja selvästi luonnontilassa kehittyneitä. Joillakin männikkökuvioilla on merkkejä tuoreemmista harsinnoista, jolloin puusto on harvahkoa ja luonnontilaista tasaikäisempää.

Alue paikkatietoikkunassa

Lahopuustoltaan alueen parhaimmistoa edustavat koillisosan kuusikot, joissa on laajaltikin kuusi- ja koivulahopuuta useita satoja runkoja hehtaarilla. Muuallakin päästään samoihin lukuihin pienialaisesti. Tyypillisesti maapuuta on 50-200 runkoa hehtaarilla. Järeää kuusilahopuuta on kuusikkokuvioilla runsaasti ja eri lahoasteina

Alueella on erityisesti merkitystä vanhojen metsien suojelun kannalta. Maasto on pienipiirteisesti kumpuilevaa vanhojen metsien ja soiden aluetta. Erityisesti kuusen lahopuusto on edustava. Alueella on kuvioita, joita ei ole hakattu viimeisen metsäpalon jälkeen. Nämä kuviot ovat hyvin luonnontilaisia.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Luonnonmetsät kattavat noin puolet Levävaaran alueesta ja suot toisen puolen. Molempia luontotyyppikokonaisuuksia voi pitää paikallisesti merkittävinä laajuutensa ja hyvän edustavuutensa vuoksi. Levävaara sijoittuu Kalevalapuiston suojelualueverkoston puoliväliin. Noin 20 kilometrin säteellä sijaitsee useita vanhojen metsien suojelualueita, joista viiden kilometrin säteellä on kolme. Laajan Martinselkosen alueeseen on matkaa kymmenen kilometriä.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

7310* Aapasuot 90 ha
9010* Luonnonmetsät 240 ha
91D0* Puustoiset suot 152 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, joka on kokonaan valtionmaata. Naturan toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueesta on perustettu Levävaaran luonnonsuojelualue, joka on osa Kalevalapuistoa. Alueella on voimassa oleva Kalevalapuiston hoito- ja käyttösuunnitelma.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

lapintiainen Poecile cinctus VU
hömötiainen Poecile montanus EN
pyy Tetrastes bonasia VU
lohkokääpä Diplomitoporus crustulinus VU
Julkaistu 5.9.2013 klo 15.50, päivitetty 3.3.2020 klo 10.39

Julkaisija: