Hyppää sisältöön

Lestijoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000057
Kunta Kalajoki, Kannus, Lestijärvi, Kokkola, Toholampi
Pinta-ala 411 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Lestijoen vesistö sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Kalajoen, Kannuksen, Kokkolan, Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella. Lestijoen pääuoman pituus on noin 110 km ja Lestijärven vedenjakaja-alueelta laskevan suurimman sivujoen, Lehtosenjoen pituus on noin 18 km. Lestijärvi on 141 metriä ja latvajärvi 162 metriä merenpinnan yläpuolella. Valuma-alueen pinta-ala on 1404 km2 ja järvisyys 6,3 %. Lehtosenjoen lisäksi Lestijokeen laskee vain muutamia sivupuroja.

Lestijoen valuma-alue on luoteeltaan kaksijakoinen: joen yläosa ja latva- puroineen virtaa erämaisten metsä- ja suoalueiden läpi, keski- ja alaosa on vastaavasti tyypillistä pohjalaista viljelyslakeutta halkovaa jokimaisemaa. Toholammin seuduilla Lestijoki virtaa varsin syvään uurtaneessa pelto- ja metsämosaiikin muovaamassa maisemassa. Lestijoen vedenlaadun yleisluokitus on joen yläosalla hyvä ja alaosalla tyydyttävä. Lestijoen keskivaiheilla, Kannuksessa, sijaitsee Korpelan kulttuurihistoriallisesti (vuodelta 1923) arvokas vesivoimalaitos.

Lestijoella on erityistä merkitystä meritaimenen eräänä viimeisistä luontaisen lisääntymisen alueista Pohjanmaan rannikkoalueella. Myös joen nahkiaiskanta on elinvoimainen. Joen latvoilla esiintyy purotaimenta sekä harjusta. Lestijoen koskien luonnontilan parantamiseksi on laadittukalataloudellinen kunnostussuunnitelma, jonka toteutus saataneen päätökseen vuonna 2015.

Lestijoki on tutkimuksellisesti hyvin arvokas ja valuma-alueella on toteutettu myös EU:n Life-rahaston rahoittama happamuuden torjuntaan tähtäävä kehittämisprojekti. Lestijokilaakso on maisemallisesti arvokas joki maisemakokonaisuus, jossa vaihtelevat voimakkaat kosket ja verkkaiset suvannot, loivat rantatörmät viljelysaukioineen ja jyrkät puustoiset rannat perinnemaisemineen.

Vesistössä on luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta jolla on merkitystä meren virkistys- ja ammattikalastukselle sekä hoitokantana laajemmin Perämeren alueella.
Joessa on myös elinvoimainen nahkiaiskanta.

3.3. Kohdassa muut tärkeät lajit: kalliopussisammal, suomenlumme, jokileinikki, ja haarapalpakko ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. Muut kasvilajit ovat muuten harvinaisia ja/tai tärkeitä.
Suurimmat uhkat liittyvät metsätalouteen, erityisesti ojitusten ja maaperän käsittelyn vaikutuksiin. Myös alajuoksun turkistarhat ja joen muu maa- ja metsätalous lisäävät joen kuormitusta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lestijoki on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja sitä on esitetty erityistä suojelua vaativien vesistöjen ohjelmaan. Suojelun tavoitteet voidaan toteuttaa koskiensuojelulain lisäksi vesilain nojalla. Lisäksi Lestijoen vesistölle on tehty luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman toteuttamiseen ovat alueen kunnat ja eri intressitahot sitoutuneet.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Jokisuistot 12
Humuspitoiset järvet ja lammet 51,9
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 317

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

saukko Lutra lutra

 

Julkaistu 12.9.2019 klo 16.14, päivitetty 2.12.2019 klo 15.46

Aihealue: