Hyppää sisältöön

Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1001005
Kunta Lestijärvi, Toholampi
Pinta-ala 1551 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kokonaisuus muodostuu kahdesta alueesta, Lestijoen yläjuoksusta (Jatkonnevasta), sekä Paukanevasta. Paukaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Jatkonneva rantojensuojeluohjelmaan. Jatkonnevan alueella Tikkakosken alapuolella Lestijoki on varsin luonnontilainen ja maisemallisesti hieno. Jatkonnevan suot ovat rannoiltaan ojitetut ja ojitus lienee vaikuttanut koko suoalueen vesitalouteen. Suot ovat varsin karuja. Metsät ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä.
Paukaneva on laaja yhtenäinen, karu suoyhdistymä, joka käsittää suurelta osin avoimia rahkarämeitä. Reunoilla rannat ovat moninpaikoin luhtaisia saranevoja. Joen rannat sekä Kivilammen ympäristö ovat myös muuta aluetta rehevämpiä. Itäosassa osin avovetinen rimpialue, joka lähinnä jokea muuttuu keskiravinteiseksi. Itäosan kosteikko on alueen kahlaajien suosiossa. Reunat ovat kauttaaltaan ojitettu, mutta kokonaisuus on edelleen varsin luonnontilainen. Avoimen nevan ja kankaiden vaihettumisvyöhykkeellä on varsin kapea rämeosuus.

Lestijoen yläjuoksu, joka pysyy talvisin sulana usean kilometrin matkalta, on Keski-Pohjanmaan merkittävin koskikarojen talvehtimisalue.

Jokeen on istutettu merilohta ja uhanalaista lajia. Menestymismahdollisuudet ovat varsin hyvät. Joki on myös saukolle tärkeä ja koska joki pysyy talvisinkin sulana usean kilometrin matkalta se toimii talvehtimeisalueena esimerkiksi koskikaroille (Keski-Pohjanmaan merkittävin). Alueella esiintyy myös useita alueellisesti uhanalaisia kasveja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Paukaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Lestijoen yläjuoksu kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Lisäksi Lestijoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ja sitä on esitetty erityistä suojelua vaativien vesistöjen ohjelmaan. Kohteeseen on liitetty alueen vesitaloudelle tärkeitä alueita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Maa-alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja Lestijoen vesialueen suojelu vesilain ja koskiensuojelulain nojalla. Vesistölle on myös laadittu luonnontalouden kehittämissuunnitelma, johon alueen kunnat ja eri intressitahot ovat sitoutuneet.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 4,47
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 22,8
Pikku joet ja purot, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 6,87
Keidassuot 1065
Vaihettumissuot ja rantasuot 3,85
Aapasuot 273
Boreaaliset luonnonmetsät 3
Puustoiset suot 281

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

saukko Lutra lutra
metsäpeura Rangifer tarandus fennicus

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 14.01, päivitetty 29.10.2019 klo 9.47

Aihealue: