Lestijärven saaret

Koodi

FI1001007

Kunta

Lestijärvi

Pinta-ala

2152 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Lestijärvi on Suomenselän alueen parhaiten luonnontilassa säilyneitä suuria järviä. Rantojen vallitseva kivilaji on granodioriitti. Maisemakuva on selvästi suuntautunut jäätikön liikesuunnan mukaisesti, sillä pitkänomaiset drumliiniharjanteet muodostavat pitkiä niemiä ja saaria.

Järvi on keskisyvyydeltään matala. Siihen purkautuu runsaasti pohjavesiä, joiden ansiosta järven vesi on suhteellisen kirkasta ja vähähumuksista. Viime vuosina tehdyt ojitukset ja turveentuotanto ovat kuitenkin lisänneet järven humuskuormitusta. Sen pintaa on laskettu vuonna 1874 puoli metriä.

Lestijärvi on kasvitieteelliseltä järvityypiltään ruokojärvi. Hiekka- ja somerikkorannoilla järviruoko ja mutapohjaisissa lahdissa järvikorte muodostavat suhteellisen laajoja kasvustoja. Kelluslehtisistä yleisiä ovat siimapalpakko ja vesitatar. Pehmeillä pohjilla esiintyy myös ulpukoita ja lumpeita. Pohjalehtisistä tavataan tyypillisiä lajeja, kuten lahnaruoho, nuottaruoho, äimäruoho sekä tavanomaiset suokasvilajistoa.

Lestijärvellä on myös maisemallisesti tärkeitä ja hienoja saaria, jotka ovat metsiltään lähes luonnontilaisia ja vanhoja (100-150v). Häntäsaari on kokonaan ns. tulvametsää (käynee veden vallassa useimpina vuosina).

Järvi kuuluu Lauri Mariston kasvitieteellisiä järvityyppejä käsittelevän tutkimuksen kohteisiin ja sillä on siten merkitystä tieteellisenä avainkohteena.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue  

1 %

Ei suojeltu

99 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Lestijärven saaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja ovat myös mukana valtakunnallisessa vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Kohde on toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Maa-alueet hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Vesialueen suojeluarvot turvataan vesilain keinoin. 

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

98%

*Boreaaliset luonnonmetsät

0 %

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

0 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Bonasa bonasia
Dryocopus martius   
Gavia arctica
Sterna hirundo
Tetrao urogallus

pyy
palokärki
kuikka
kalatiira
metso

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.20, päivitetty 12.8.2013 klo 13.20

Aihealue: