Lentuan alue

Koodi:

FI 1200 251

Kunta

Kuhmo

Pinta-ala:

6591 ha

Aluetyyppi:

SCI

Alueen kuvaus:

Lentua on yksi harvoista säännöstelemättömistä Kainuun suurista järvistä ja alueen arvokkain järvikokonaisuus.

Kallioperä on graniittigneissiä. Maisemakuvaa hallitsevat järveä ympäröivät vaarat. Avointa järvenselkää reunustavat salosaarten rajaamat lahdet ja salmet. Saaristo on suuntautunut luoteesta kaakkoon. Kalliorannat ovat yleisiä, mutta myös huuhtoutuneita kivikoita, somerikoita ja turverantoja on paljon. Alueen halki kulkevaan harjuun liittyy edustavia laajoja hiekkarantoja. Alueella on myös taskuhietikoita ja hiekkasärkkiä. Järvenselällä ja pienten saarten rantavesissä on louhikoitten muodostamia karikoita.

Lentuan vedet laskevat Lentuankosken kautta Lammasjärveen. Lentuaan laskevat vedet ovat humuspitoisia, mutta järven veden väri on Oulujoen vesistöalueen järviä kirkkaampi. Veden laatu on hyvä, joskin maa- ja metsätalous sekä kalanviljely ovat aiheuttaneet rehevöitymistä.

Rantakasvillisuus on niukkaa. Järvi kuuluu lähinnä korte-ruoko-järvityyppiin. Avointen selkävesien kivikko- ja moreenirannat ovat lähes kasvittomia. Suojaisemmilla kivikkorannoilla on harvoja jouhi-, pullo- ja Lentualle tyypillisen idänpiukkasaran kasvustoja. Rantavesissä kasvaa rantaluikkaa, nuottaruohoa, lahnaruohoa ja järvisätkintä. Järvessä kasvaa myös harvinainen raani. Kasvillisuudeltaan niukat hiekkarannat ovat Lentualle tyypillisiä. Rantaleinikki, hapsiluikka ja rentovihvilä kuuluvat mm. niiden lajistoon. Järviruokoa kasvaa matalikoilla ja särkillä. Jokien ja purojen suilla ja suojaisissa poukamissa on paremmin kehittyneitä kasvillisuusvyöhykkeitä: kelluslehtisistä mm. pohjanlummetta, uistinvitaa ja kelluskeiholehteä.

Lentuan rantojen ja saarten metsät eivät ole kovin vanhoja, sillä niitä hyödynnettiin voimakkaasti mm. tervanpolton aikakaudella. Luonnonsuojelualueella olevat saaristometsät ovat saavuttamassa tukkipuuvaiheen. Metsätyypit ovat karunpuoleisia ja saaristossa mänty on vallitseva puulaji. Lehtoja ja reheviä tulvametsiä on niukanlaisesti jokisuilla ja Lentuankosken rannoilla.

Lentuan saarten pesimälinnustoon kuuluvat selkä-, kala- ja naurulokit ja kalatiirat. Kuikka, telkkä, tukkakoskelo ja isokoskelo ovat tyypillistä vesilinnustoa. Myös uhanalaisesta kaakkurista on havaintoja. Petolinnuista alueella esiintyvät mm. mehiläishaukka sekä tuuli-, ampu- ja nuolihaukka. Sääksi käy järvellä saalistelemassa. Aiemmin Lentua on ollut metsäpeuran tärkeää talvehtimisaluetta, ja se liikkuu alueella myös kesäisin. Lentuan luonnontilaisuutta kuvastavat myös sen taimen-, harjus- ja siikakannat. Suurin kalataloudellinen merkitys on muikulla.

Lentua on säännöstelemätön suurjärvi, pääosin rakentamaton ja siten Kainuun arvokkain järvikokonaisuus. Rantojen luontotyypit ovat edustavia, monimuotoisia ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Lentuan luonnonsuojelualue on osa Ystävyyden puiston luonnonsuojelualuetta. Muut rajauksessa olevat rannat sisältyvät valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Niiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Rantojensuojelurajaukseen sisältyvillä vesialueilla suojelu toteutuu vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

72%

Humuspitoiset lammet ja järvet

0 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

0 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

1 %

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Veronicion dillenii)

0 %

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät

0 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät

20%

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät

0 %

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät

0 %

Boreaaliset lehdot

0 %

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

0 %

* Mäntyvaltaiset puustoiset suot

2 %

* Kuusivaltaiset puustoiset suot

0 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Falco columbarius

ampuhaukka

Gavia stellata

kaakkuri

Sterna hirundo

kalatiira

Gavia arctica

kuikka

Pernis apivorus

mehiläishaukka

Dryocopus martius

palokärki

uhanalainen laji

Mergus albellus

uivelo

Muuta lajistoa:

Anas penelope

haapana

Larus argentatus

harmaalokki

Larus canus

kalalokki

Actitis hypoleucos

rantasipi

Larus fuscus

selkälokki

Anas platyrhynchos

sinisorsa

Bucephala clangula

telkkä

Mergus serrator

tukkakoskelo

Motacilla alba

västäräkki

Carex omskiana

idänpiukkasara

Littorella uniflora

raani

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.29, päivitetty 3.9.2013 klo 13.28

Julkaisija: