Lehtosenjärvi

Koodi

FI1001008

Kunta

Lestijärvi

Pinta-ala

1038 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Kohde muodostuu Lehtosenjärven rantojensuojelualueesta ja siihen liittyvästä Siivennevan-Isorämeen luonnontilaisesta suoalueesta sekä erillisestä Vuorenkankaan vanhojen metsien suojelualueesta.

Lehtosenjärvi sijaitsee aivan Lestijoen latvoilla suurvedenjakajan tuntumassa. Se on edustava rakentamaton Suomenselän pienehkö järvi. Lehtosenjärvi sijaitsee granodoiriittikallioperän alueella. Vallitseva maalaji on moreeni, mutta suota on myös runsaasti. Noin puolet rannoista onkin turverantoja. Järvessä on luode-kaakko -suuntaisia niemiä ja lahtia sekä pikkusaaria, joiden vaikutuksesta rantaviiva kertyy järven kokoon nähden melko paljon. Saaria on kaikkiaan 28, joista suurin osa on hyvin pieniä. Lohkareiden muodostumia kareja on runsaasti. Alueeseen sisältyy myös pieniä ulpukkatyypin lampia ja suomailla virtaavia puroja.

Lehtosenjärvi on Lestijoen latvaosan suurin järvi. Se on vedenjakaja-alueen humuspitoinen pienjärvi, jonka veden laatu on säilynyt lähes luonnontilaisena metsäojitusten aiheuttamaa humuskuormitusta lukuunottamatta. Järvi kuuluu lähinnä kortejärvien tyyppiin. Rantojen kasvistoon kuuluvat järvikorte, ulpukka ja palpakot. Kortteikot ovat kuitenkin suhteellisen kapeita ja harvoja. Noin puolet rannasta on suota, enimmäkseen rahkarämettä ja isovarpuista rämettä. Rantasuot on ojitettu monin paikoin. Rämerantoja on myös kahdessa suurimmassa saaressa. Järven linnustoon kuuluu tavanomaisia sorsalajeja, selkälokki sekä suolinnustoa kuten kurki ja kapustarinta.

Siivenneva on tyypillinen Pohjanmaan aapasuo, jota hallitsevat karut kalvakkanevat. Keskellä on myös pienialainen rimpineva. Reunoilla on karuja rämeitä. Siivenlammet ja Siivenpuro ovat edustavia pienvesiä. Siivenneva on tärkeä suojavyöhyke erämaiselle Lehtosenjärvelle, joka on jo jonkin verran kärsinyt ympäristön metsäojituksista. Erillisinä osina kuuluvat kohteeseen Vuorenkankaan vanhojen metsien suojelualue. Vuorenkankaan luonnonmetsät ovat melko pienialaisia.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue  

3 %

Ei suojeltu

97 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Lehtosenjärvi kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja Vuorenkangas valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Kohteesta noin 3% on suojeltu asetuksella valtionmaan luonnonsuojelualueena. Maa-alueet hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Vesialueen suojeluarvot turvataan vesilain keinoin.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

39 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0 %

*Aapasuot

40%

*Boreaaliset luonnonmetsät

10 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Asio flammeus
Cygnus cygnus
Dryocopus martius  
Gavia arctica
Grus grus
Pluvialis apricaria
Tringa glareola

suopöllö
laulujoutsen
palokärki
kuikka
kurki
kapustarinta
liro

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.21, päivitetty 12.8.2013 klo 13.21

Aihealue: