Lehijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0303007
Kunta Hattula
Pinta-ala (ha) 52
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Lehijärven pohjoispään Ihalemmenlahti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Lehijärvi on harjunlievejärvi, joka edustaa Suomessa harvinaista luontaisesti ravinteista järvityyppiä. Järven vesikasvillisuus on rehevää. Kasviharvinaisuuksista tavataan hentovitaa, uposvesitähteä ja hentosätkintä. Lehijärven aluetta käytetään puolustusvoimien vesistöharjoitustoimintaan.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Magnopotamion
tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 100

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • kivisimppu

Lintudirektiivin liitteen  I linnut:

 • kalatiira
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • mustakurkku-uikku
 • vesipääsky

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • vankkasara NT
 • välkevita
 • sahalehti
 • hentovita
 • varstasara
 • hentosätkin
 • vaskivita
 • kapeaosmankäämi
 • uposvesitähti
 • pikkutikka
 • ruokokerttunen
 • rastaskerttunen VU
 • pensassirkkalintu
 • viitasirkkalintu
 • nokikana
 • telkkä
 • tukkasotka VU
 • silkkiuikku
 • merimetso
 • rytikerttunen
 • alli
 • kyhmyjoutsen

Suojelutilanne (%)

Suojeltu 100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Lehijärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Hämeen maakuntakaavassa alueella on SL ja MT -merkinnät. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla ja vesilailla. Alueella ovat linnustoarvoa heikentävät toimet (mm. ruoppaukset, vedenpinnan lasku) kiellettyjä. Kalastus ja metsästys ovat sallittuja, mikäli niitä ei kalastus- tai metsästyslailla rajoiteta tai kielletä.

Julkaistu 12.8.2013 klo 15.28, päivitetty 11.3.2014 klo 14.21

Julkaisija: