Lavijärven-Palojärven kalliot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200157
Pori, Sastamala
233 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Lavijärven - Palojärven kalliot")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Kohde koostuu kahdesta erillisestä kallioalueesta, Lavijärven kalliojakso ja Palojärven-Suodenjärven kalliojakso. Lavijärven kalliojaksoon kuuluva Laakakallio on massiivisen jyrkänteinen kallioalue. Kivilajina on kiilleliuske. Huuhkajanvuori-Velhonvuori on pitkä ja laaja, hieman epäyhtenäinen kallioselännejakso. Siihen kuuluu louhikkoinen puronvarsilehto. Puusto on lehtipuuvaltaista sekametsää. KarhuvuoriKuusniemennokka on massiivinen kallioselännejakso, jonka kivilajina on harvinainen lavianiitti.

Palojärven-Suodenjärven kalliojaksoon kuuluvan Pirunvuoren kivilajina on liuskeinen kiilleliuske. Lounaisjyrkänteet ovat monin paikoin muovautuneet voimakkaan ylikalteviksi. Suodenjärven kallioilla on laattarakoilun mukaisesti kehittyneitä ylikaltevia, pystyjä tai hieman porrasmaisia seinämiä. Kivilajina on kiilleliuske. Alueella biotoopit vaihtelevat karuista kalliomänniköistä korpiin. Rensselinvuori on rinteiltään osin jyrkkä kallioselänne, jonka kivilajina on kiilleliuske.

Laakakallio kohoaa noin 60 metriä vesistöjä ylemmäksi. Laelta avautuvat lähes esteettömät näköalat. Jyrkänteet ovat hyvin edustavia. Huuhkajanvuori-Velhonvuorella on hyvin merkittäviä luonnonarvoja. Huuhkajanvuorelta avautuvat hyvin edustavat näköalat Lavijärvelle. Alueella on myös merkittäviä maisemallisia arvoja. Karhuvuori-Kuusniemennokan alueella on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Laelta avautuvat edustavat näköalat yli Lavijärven. Kohteella on monikäyttöarvoa paikallisena suunnistus-, retkeily- ja näköalapaikkana. Pirunvuorella on hyvin merkittäviä geologisia ja merkittäviä biologisia arvoja. Laelta avautuvat komeat, paikoin esteettömät näköalat. Näkyvyyttä on paikoin yli viisi kilometriä. Alueen geomorfologiset arvot ja sisäiset maisemat ovat erittäin arvokkaat. Pirunvuori on yksi Turun ja Porin läänin upeimmista kallioalueista. Suodenjärven kallioilla on hyvin merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Laelta avautuu hyvin edustavia järvi- ja kallioselännemaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat ovat hyvin edustavia. Rensselinvuorella on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja.

Alueen lajistoon kuuluvat alueellisesti uhanalaiset pahtahiippasammal (Orthotrichum alpestre) ja jänönsalaatti (Mycelis muralis).

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen kohdissa 3. 1 ja 3.2 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäinkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Markkulankorven puronvarsilehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja seutukaavan luonnonsuojelualueeseen. Seutukaavassa Huuhkajanvuori-Velhonvuori, Laakakallio ja Karhuvuori-Kuusniemennokka ovat asemakaavaalueena. Velhonvitun putous on suojelualueena. Markkulankorven puronvarsilehto ja Velhonvitun putous suojellaan luonnonsuojelulailla. Muut alueet toteutetaan maa-aineslailla.

 

Julkaistu 15.8.2013 klo 13.29, päivitetty 4.5.2020 klo 15.18

Aihealue: