Lauttajärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0354002
Mänttä-Vilppula
122 ha
SCI

Lauttajärvi

Alueen kuvaus

Lauttajärven alue on laajahko ja erämainen. Suurin osa metsistä on luontaisesti kehittynyttä kalliomännikköä, mutta alueella on myös taimikoita. Lauttaoja ja Lauttalammi ovat osin luonnontilaisia, ja ne ovat lajistonsa ansiosta hyvin arvokkaita pienvesiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suurin osa alueesta on vanhojen metsien suojelualuetta. Lauttaoja ja Lauttalammi on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaiksi kohteiksi. Pirkanmaan seutukaavassa nykyisellä suojelualueella SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona ovat vesilaki ja metsälaki Lauttaojan ympärillä sekä Lauttalammilla, muualla luonnonsuojelulaki. Nykyisen suojelualueen ulkopuoliselle alueelle jäävän puron ja Lauttalammin lähiympäristön metsienkäsittelyssä tulee ottaa huomioon vesistöihin liittyvät luonnonarvot.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitans
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät
*Puustoiset suot 
1
2
35
46
8

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • liito-orava Pteromys volans
 • saukko Lutra lutra

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • koskikara Cinclus cinclus

Muuta lajistoa 

 • kanahaukka Accipiter gentilis
 • metsäsopuli Myopus schisticolor
 • raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.23, päivitetty 16.8.2013 klo 12.20

Julkaisija: