Laukoniemi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500115
Pinta-ala: 33 ha
Kunta: Mäntyharju
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Laukoniemen Natura-alueen kartta (pdf, 349 Kb)

Alueen kuvaus:

Laukoniemi on pinnanmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihteleva vanhan metsän kohde. Metsät vaihettuvat kallioisten mäkien jäkäläisistä männiköistä notkelmien soistumiin ja lehtomaisen kankaan metsiin. Tuore ja kuivahko kangas ovat yleisimpiä kasvupaikkatyyppejä.

Kohde koostuu pääasiassa iäkkäistä lehti- ja havupuuvaltaisista metsistä. Mäntyvaltaiset alueet ovat laajoja, mutta notkoissa on myös koivuvaltaisia kuvioita. Rajauksen sisällä on myös pieni metsittyvä pelto.

Runsas lahopuusto tarjoaa elinympäristön monipuoliselle eliölajistolle. Soistumissa on vanhoja umpeutuvia ojia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Laukoniemi kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki
Toteutustilanne: asetuksella valtion maalle perustettu luonnonsuojelualue

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Vaihettumissuot ja rantasuot (0,3)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (28)
  • Puustoiset suot (2,2)

Lajit

Julkaistu 8.7.2013 klo 13.05, päivitetty 4.11.2019 klo 13.19