Laukkallio

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200117
Suomusjärvi
39 ha
SCI

Alueen kuvaus

Laukkallio on soisen talousmetsäalueen keskellä sijaitseva jyrkkärinteinen kalliomäki, jolla on erittäin merkittäviä biologisia arvoja. Laukkallio erottuu melko kaukaa taimikoiden luonnehtimana mäkenä. Alueen sisäisiä maisemia rumentavat monin kohdin hakkuut, mutta alueen etelä- ja lounaisrinteillä on maisemallisesti kauniita katajaketoja. Kallioalueen silokalliorinteet ovat paikoin laattarakoilun lohkomia. Pääasialliset kivilajit ovat pyrokseenipitoinen amfiboliitti, kiillegneissi, kvartsimaasälpäliuske ja mikrokliinigraniitti.

Laukkallion kasvillisuus on osin melko ainutlaatuista ja edustavaa, vaikka alueen luonnontilaisuus onkin häiriintynyt. Biologisesti merkittävimmät alueet ovatavokallioiset etelä- ja lounaisrinteet runsaslajisine kallioniittyineen ja -ketoineen. Ravinteisen, valuvesien kostuttaman kasvualustan ansiosta näillä rinteillä kasvaa uhanalainen pikkuhanhikki Manner-Suomen ainoalla kasvupaikallaan sekä ahosilmäruoho, alueellisesti uhanalainen kirkiruoho, tähkätädyke, masmalo, soikkokaksikko ja kangasajuruoho. Rinteellä olevilla avokalliopinnoilla on monin kohdin vaateliaan lajiston luonnehtimia sammalyhteisöjä, joitten lajistoon kuuluu mm. kalkkikarvassammal, ojasykerösammal ja kalliovelhosammal. Koillisreunan pienillä jyrkänteillä on oligotrofisen pystypintojen kasvillisuuden ohella vaateliasta meso-eutrofista sammalpeitettä, mm. kalkkikiertosammal, kielikellosammal ja suippuväkäsammal.

Laukkallion alueeseen kuuluu myös kolme erillistä pientä aluetta, joista kaksi on lettoja. Toinen on Karijärven rantaan rajoittuva rantaletto ja toinen sijaitsee Valkjärven eteläosaan laskevan puron ympärillä. Nämä ovat suotyypiltään lettorämeitä, joilla kasvillisuudessa on useita harvinaisia lajeja kuten lettovilla, röyhysara, hetesara, keltasara, nuijasara ja kahtaissara. Kolmas alue on pieni, harvinaisen serpenttiniraunioisen esiintymisalue.

Suojelutilanne

Serpentiiniraunioisen kasvupaikka on perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Koivikon alue on yksityisenä suojelualueena.

Karijärven letto kuuluu seutukaavan SU4-alueeseen.

Laukkallion seutu on seutukaavan MM2L-aluetta.

Luontodirektiivin luontotyypit

Letot (7230)

10%

Kalkkikalliot (8210)

2%

Silikaattikalliot (8220)

22%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste. Natura 2000-tietolomakkeella ei ole mainintaa säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista.

Muuta lajistoa

Asplenium adulterinum
Potentilla neumanniana
Gymnadenia conopsea
Carex acutiformis
Carex appropinquata
Eriophorum latifolium

serpentiiniraunioinen
pikkuhanhikki
kirkiruoho
hetesara
röyhysara
lettovilla

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.07, päivitetty 14.8.2013 klo 11.07

Aihealue: