Laukkallio

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200117
Salo
39 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Laukkallio")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Laukkallion etelä- ja länsirinteiltä avautuvat laajat paikoin esteettömät näköalat. Alueella on keski- ja runsasravinteisen kallioalustan kasvillisuutta. Suot ovat lettorämeitä. Laukkallio on biologisesti yksi Varsinais-Suomen tärkeimmistä kallioista. Silikaattkallioiden alalajina alueella on serpentiinikalliota ja uhanalainen serpentiiniraunioinen. Alueen ravinteisuudesta ja kalkkivaikutuksesta kertovat myös letot ja kalkkikalliot uhanalaisine lajeineen kuten pikkuhanhikki, tummaraunioinen, kalkkihankasammal ja pisarakonnanjäkälä.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 11.07, päivitetty 18.5.2020 klo 11.11

Aihealue: