Lastensuo

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200009
Eurajoki
279 ha
SCI

Alueen kuvaus

Lastensuo on kahdesta keidaskeskuksesta muodostunut suokokonaisuus, jonka kasvillisuudessa on suon nuoruudesta ja kallioperän diabaasista johtuen poikkeuksellisia piirteitä. Varsinkin suon itälaidan ja pohjoisreunan puolella on laajoja mesotrofisia laidenevoja ja reheviä ruohokorpia. Laidenevojen ja -korpien kasvillisuuteen kuuluu mm. punakämmekkä, kaislasara, vankkasara, siniheinä ja korpikaisla. Laiteilla on monin paikoin järviruoko lähes valtalajina. Laiteita ja osin keskustaakin on ojitettu.

Suo on keskiosiltaan käytännössä avoin tai ainakin vähäpuustoinen. Kasvillisuutena on mm. jouhisara ja rahkasara. Allikoita esiintyy jonkin verran. Aluekokonaisuuteen kuuluu myös suon länsilaidalla oleva humuspitoinen Lastensuonjärvi, jonka ympäristö on voimakkaasti ojitettu.

Alueen linnusto on erämaista. Suon ja sen lähistön pesimälajistoon kuuluvat mm. kaakkuri, huuhkaja, viirupöllö, mehiläishaukka ja kanahaukka.

Suojelutilanne

Alue on valtion omistuksessa, mutta sitä ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualueeksi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Lastensuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan ja seutukaavan SL-alueeseen.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Humuspitoiset järvet ja lammet (3160)

<1%

Keidassuot* (7110)

99%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lutra lutra

saukko

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste. 

Gavia stellata
Grus grus
Tetrao urogallus
Bonasa bonasia
Pernis apivorus
Bubo bubo
Strix uralensis
Pluvialis apricaria
Tringa glareola
Lanius collurio

kaakkuri
kurki
metso
pyy
mehiläishaukka
huuhkaja
viirupöllö
kapustarinta
liro
pikkulepinkäinen

Alueella esiintyy lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste. Natura 2000-tietolomakkeella ei ole mainintaa säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista.

Muuta lajistoa

Lanius excubitor
Buteo buteo
Accipiter gentilis
Gallinago gallinago
Numenius arquata
Tringa ochropus
Vanellus vanellus
Motacilla flava
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Sylvia atricapilla
Erithacus rubecula
Muscicapa striata
Phylloscopus trochilus
Saxicola rubetra
Phoenicurus phoenicurus
Carduelis spinus
Emberiza citrinella
Carex riparia
Carex rhynchophysa
Carex livida
Dactylorhiza incarnata
Hammarbya paludosa

isolepinkäinen
hiirihaukka
kanahaukka
taivaanvuohi
isokuovi
metsäviklo
töyhtöhyyppä
keltavästäräkki
niittykirvinen
metsäkirvinen
mustapääkerttu
punarinta
harmaasieppo
pajulintu
pensastasku
leppälintu
vihervarpunen
keltasirkku
vankkasara
kaislasara
vaaleasara
punakämmekkä
suovalkku

Julkaistu 8.8.2013 klo 17.13, päivitetty 9.8.2013 klo 13.33

Aihealue: