Hyppää sisältöön

Lassinharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0800092

Kunta

Isojoki

Pinta-ala

67 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Lassinharjun metsäalue koostuu kahdesta erillisestä palstasta. Molemmat ovat pääosin varttunutta tuoreen ja kuivahkon kankaan kuusivaltaista havupuusekametsää, jossa on paikoin runsaastikin järeitä haapoja ja koivuja sekapuuna. Kääpäisiä koivupökkelöitä ja kuolleita havupuita sekä pienmaapuita on paikoin runsaasti. Soistuneita notkelmia on paikoitellen koko alueella. Liito-oravan asuinaluetta.
 
Alueen puusto on varsin luonnontilaista, varttunutta ja varttuvaa kuusivaltaista sekametsää. Paikoin esiintyy runsaasti pökkelöitä, keloja sekä havupuiden ja lehtipuiden maapuita, jotka antavat alueelle aarniometsäisen leiman.
 
Varsin luonnonmukaista varttunutta metsää, jonka pitkänkapea muoto vaikeuttaa suojeluarvojen säilymistä.
Alueen läpi on kaivettu laskuoja, joka tulisi padota tai tukkia. Palstan kaakkoispäässä on pieni ojitettu suokuvio.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suurin osa alueesta sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Vaihettumissuot ja rantasuot 1,4
Boreaaliset luonnonmetsät 21,3
Puustoiset suot 13,5
 

Suojelun perusteina olevat lajit

Laiji

Tieteellinen nimi

liito-orava  Pteromys volans

 

Julkaistu 3.9.2019 klo 15.40, päivitetty 2.12.2019 klo 15.36

Aihealue: