Lapväärtinjokilaakso

Koodi

FI0800111

Kunta

Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki

Pinta-ala

314 ha

Aluetyyppi   

SCI

Alueen kuvaus:

Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue saa alkunsa Lauhanvuoren lähteistä ja puroista ja se on merkittävin lähes vapaana virtaava, Selkämereen laskeva jokivesistö. Vesi- ja ympäristöhallituksen (1989) yleisluokituksen mukaan veden laatu on keskimäärin tyydyttävä. Vesistöalueella on monta pohjavesiesiintymää, joista merkittävimmät sijaitsevat joen latvoilla Lauhanvuoren alueella. Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue on kalastoltaan Pohjanmaan monipuolisin jokivesistö. Jokeen nousee meritaimen, harjus ja alajuoksulle myös vaellussiika.

Änikoskmossen sijaitsee noin 17 km Kristiinankaupungista itään. Suo rajoittuu lounaassa peltoihin, pohjoisessa Lapväärtinjoen rinnemetsiin ja muualla hiekkaisiin moreenimäkiin. Änikoskmossen on Pohjanlahden rannikon kermikeidas. Vallitsevina suotyyppeinä ovat silmäkeneva ja keidasräme. Reunoilla on rahkarämettä ja tupasvillarämettä. Suon reunaosat on ojitettu, mutta ojitukset eivät ole suurestikaan muuttaneet rämeiden ominaispiirteitä.

Stormossen on kaunis pieni kermikeidassuo Isojoen-Lapväärtin maantien varressa. Suon rakenne on erikoinen: suo viettää länteen ja kermit ovat yhdensuuntaisesti kohtisuorassa kaltevuussuuntaa vasten. Suolla on laajoja lyhytkorsineva- ja silmäkenevakuljuja, pari pientä allikkoa ja ruoppakuljuja. Suon reunaosat on ojitettu.

Änikoskmossenin ja Lapväärtinjoen välissä on varsin luonnonmukaisena säilynyttä rinnemetsää. Valtaosa metsästä on varttunutta kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasta. Sekapuina esiintyy koivua, mäntyä, raitaa, pihlajaa ja haapaa. Alueella on myös pienalaisia lehtipuuvaltaisia rantalehtoja, joiden lajistoon kuuluvat mm. lehtotähtimö, lehtokuusama, tuomi ja taikinamarja. Pökkelöitä, pystyyn kuolleita havupuita ja maapuita esiintyy paikoin runsaasti. Alueella on myös uhanalaisen haavanhyytelöjäkälän erillisesiintymä.

Vesistön meritaimenkanta on valtakunnallisesti arvokas, sillä se on yksi maamme viidestä jäljellä olevasta alkuperäistä ja luontaisesti lisääntyvästä taimenkannasta. Joessa esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja esimerkiksi eräitä koskikorento- ja vesiperhoslajeja sekä nilviäisiä. Lisäksi alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisista kalakannoista merikutunen ja vaeltava harjuskanta. 

Suojelutilanne:

Yksityinen luonnonsuojelualue

6 %

Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö    

25 %

Ei suojeltu

69 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Lapväärtinjoki-Isojoki kuuluu kansainväliseen Project Aqua -vesistösuojeluohjelmaan ja ympäristöministeriön esitykseen erityissuojelua vaativista vesistöistä. Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluu Äänikoskmossen-Stormossen ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan Lapväärtinjoen metsä. Noin 25% kohteen pinta-alasta on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ja lisäksi kohteesta on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueena 6%. Vesiluonnon suojeluarvot turvataan vesilain ja koskiensuojelulain säännösten nojalla. Äänikoskmossen-Stormossen ja Lapväärtinjoen metsä hankitaan valtiolle ja suojellaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit    

25 %

*Keidassuot

54 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

19 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Lutra lutra

saukko

lisäksi yksi uhanalainen laji

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Grus grus
Pluvialis apricaria   
Tringa glareola

kurki
kapustarinta
liro

Julkaistu 9.8.2013 klo 11.19, päivitetty 9.8.2013 klo 11.19

Aihealue: