Långån kosteikko

Koodi FI0100055
Kunta Raasepori
Pinta-ala 46 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100055.pdf

Alueen kuvaus

Långån kosteikko on joen tulva-alueen soita ja luhtaista ranta-aluetta Karjaan eteläosassa. Alue on erilaisten suotyyppien mosaiikkia. Rajauksen ulkoreunojen karut lyhytkorsi- ja rimpinevat vaihettuvat joenrannoille tultaessa vähitellen pajuviitaluhdaksi ja luhtakorviksi. Erityisesti keskeiset luhtanevat ovat hyvin monilajisia.

Långån jokeen laskee vesiä ojasta, joka tulee läheisen sairaalan jätevedenpuhdistamosta. Vedenlaatumittausten mukaan jätevedenpuhdistamon aiheuttamaa ravinnekuormitusta ei kuitenkaan alempana joessa (esim. juuri natura-alueella) pysty erottamaan ympäröiviltä maa-alueilta tulevista ravinnepäästöistä.

Långån kosteikkoalueella on joitakin Uudenmaan natura-alueilla harvinaisia luontotyyppejä, vaikkakaan ne eivät ole huomattavan edustavina. Tällaisia ovat mm. alueen tulvametsät ja metsäluhdat, joiden valtapuuna ovat erilaiset pajut (mm. halavaa) ja koivu. Joenvarsi on huomattavan luonnontilainen, ojituksia kosteikkoalueella ei juuri ole. Alueeseen kuuuluvan rehevän pikkulammen Lillsjön kasvillisuus on ilmeisesti luonnostaan hyvin monipuolinen. Alueella pesiikin muutamia harvinaisia luhta-alueiden lintuja.

Suojelun toteutuskeinot

Alue ei kuuluu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena. 

Luontodirektiivin luontotyypit

Humuspitoiset lammet ja järvet

5 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

55 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0-1 %

Fennoskandian metsäluhdat

18 %

*Mäntyvaltaiset puustoiset suot

2 %

*Kuusivaltaiset puustoiset suot

4 %

Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion,Alnion incanae,Salicion albae)

4 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Porzana porzana luhtahuitti
Crex crex ruisrääkkä
Grus grus kurki
Sylvia nisoria kirjokerttu
Lanius collurio pikkulepinkäinen

Muuta lajistoa

Aegithalos caudatus pyrstötiainen

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.50, päivitetty 25.7.2013 klo 15.50

Julkaisija: