Lampuodinsuo

Alueen koodi: FI0900146
Pinta-ala: 82 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Lampuodinsuo on harvinaisen korkealla, 234 m merenpinnasta sijaitseva keidassuo, jossa on myös aapasuo-osia. Kasvillisuus koostuu erilaisista räme- ja nevatyyppeistä. Isovarpuräme on vallitseva rämetyyppi, mutta alueella tavataan myös sararämeitä, tupasvillarämettä, rahkarämettä ja korpirämettä. Nevatyyppejä ovat lyhytkorsineva, rimpi- ja rahkaneva. Myös korpia on vähäisessä määrin. Suolla kasvaa mm. tervaleppää. Rämepuusto on luonnontilaista ja osin keloutunutta. Linnustoltaan Lampuodinsuo on erittäin arvokas.

 

 

Pesimälinnustoltaan monipuolinen keidassuo, jossa on myös aapasuo-osia. Lampuodinsuon ulkopuolella on tehty hakkuita ja ojituksia ja rakennettu metsäteitä, jotka vaikuttavat etenkin maisemaa ja osin suon laitaosien vesitaloutta heikentävästi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Soidensuojelun perusohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 615

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 3,8
7110 Keidassuot 30
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,5
7310 Aapasuot 36
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2
91D0 Puustoiset suot 28

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.38, päivitetty 18.7.2019 klo 14.40