Lamminjärvi-Halila

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

                                  Halilan kallioalue
                           Kuva: Teijo Heinänen
Kunta FI0325008
Koodi Hämeenlinna
Pinta-ala (ha) 56
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevaan Lamminjärven-Halilan kohteeseen kuuluu Lamminjärven lisäksi Halilan rauhoitettu kallioalue ja lehto. Valtakunnallisesti merkittävä Lamminjärvensuo on suurimmaksi osaksi vetistä nevaa ja lettoa. Suolla kasvaa vaateliaita kasveja. Etelään pystysuorana seinämänä viettävä Halilankallio on lakiosistaan paikoin ketomainen. Monipuoliseen kasvilajistoon kuuluvat mm. mäkiminttu, keltasauramo, keto- ja ahonoidanlukko, tummatulikukka, hiirenhäntä, kesämaksaruoho ja liuskaraunioinen. Halilankallion ala- ja itäpuolella sijaitseva rehevä, lehtipuuvaltainen lehtoalue on osittain koivikkohakaa, jossa paikoin valtapuuna on haapa. Lehdossa kasvaa vaateliasta kasvilajistoa, kuten humalaa, kulleroa, keltavuokkoa, ojakurjenpolvea ja nurmilaukkaa.

Luontotyypit ja lajit 

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 55
Letot 5
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 5
Boreaaliset lehdot 10
*Koivuvaltaiset puustoiset suot 20
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 5

 *priorisoitu luontotyyppi

 Muita huomionarvoisia lajeja:

 • ahonoidanlukko NT
 • ketonoidanlukko NT
 • suopunakämmekkä VU
 • mäkiminttu
 • sääskenvalkku EN
 • sykeröpiippo
 • suovalkku NT
 • pehmytpillike NT
 • hoikkavilla
 • ojakurjenpolvi
 • liuskaraunioinen
 • tummatulikukka
 • kesämaksaruoho
 • humala
 • nurmilaukka
 • hiirenhäntä
 • etelänruostesammal EN

Suojelutilanne

 Suojeltu 100 % (soidensuojeluohjelma)

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Lamminjärvensuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja lehto valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kallioalue on rauhoitettu. Hämeen maakuntakaavassa alueella on SL-merkintä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla. Suoalueen vesitaloutta heikentävät toimet, esim. ojitukset ovat kiellettyjä.

Julkaistu 14.8.2013 klo 18.18, päivitetty 28.3.2014 klo 13.18

Julkaisija: