Laivonsaari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600063
Kunta Kuopio
Pinta-ala (ha) 147
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Laivonsaaren kohteeseen sisältyy Kallaveden samannimisen saaren lounais-, länsi- ja eteläosia. Saaren etelä- ja keskiosissa on useita länteen viettäviä jyrkänteitä ja korkeuserot alueella vaihtelevat 85-170 metrin välillä meren pinnan yläpuolella. 

Kasvillisuus alueella on pääosin tuoreen kankaan kuusi-mänty -havupuusekametsää, mäkien rinteillä ja päällä on myös monin paikoin kuivan kankaan mäntyvaltaista metsää. Kuivia ja tuoreita lehtoja sekä lehtomaista kangasta on pienialaisesti rantoihin rajautuen. Eteläisimpänä Laivonsaaren kuudesta lehtoalueesta on lehtojensuojeluohjelman kohde, Hepokallion länsirinteessä sijaitseva Hepokallion lehto. Kallaveden rantaan rajoittuvan rinne- ja kalliolehdon kasvillisuus on osittain tuoretta ORT -lehtoa ja osittain kuivaa kalliolehtoa. Puuston valtalajit ovat koivu, kuusi, mänty ja haapa. Lehtolajistossa on mm. näsiää, lehtokuusamaa, koiranheisiä, mustakonnanmarjaa ja velholehteä. Myös lehtoon liittyvä kallio on maisemallisesti ja kasvistoltaan arvokas, kalliolla kasvaa mm. pahtanurmikkaa ja kalliokohokkia. Muut lehtoalueet sijoittuvat pohjoisemmas Laivonsaaren länsirannalle, Mustalahden eteläkärkeen, Rukasniemen itäpuolelle sekä Pitkäniemen itärantaan. Mustalahden eteläkärjessä on kuusivaltaista lehtomaista kangasta sekä pienialaisesti OMaT -lehtoa, Rukasniemellä rannanpuolella on kuivaa tesmavaltaista kuusamakoiranheisilehtoa, joka pohjoiseen päin muuttuu kuusivaltaiseksi OMaT -lehdoksi. Pitkäniemen noin 50 metriä leveä rantalehto on mäntyvaltainen kuivahko lehto, männyn joukossa on koivua yli 10 % sekä harmaaleppää, haapaa ja pihlajaa, rannassa myös tervaleppää. Lehtolajistossa on mm. soikkokaksikko, näsiä, lehtokuusama, tesma ja mustakonnanmarja. 

Alueeseen sisältyy myös kaksi humuspitoista lampea, Mustalahden eteläpuolella sijaitsevat Kattilalammit. Suuremmasta Kattilalammesta laskee lounaaseen puro, jonka varrella on kuusivaltaista ORT -lehtoa. Puron varressa on muutamia suuria tervaleppiä. Kuusama, metsäruusu, vadelma ja saniaiset kasvavat runsaina, lisäksi on mm. tesmaa, koiranvehnää ja mustakonnanmarjaa. 

Pääosa alueen metsistä on ollut taloustoiminnan piirissä. Tuoreita harvennuksia ja taimikoita on melko laajalti. Ikääntyneitä, kilpikaarnaistuvia mäntymetsiä on näkyvissä rantavyöhykkeellä ja laajemmalti länteen avautuvilla rinteillä. Luonnontilaisen kaltaisia kuusimetsiä on vähemmän. Lahopuun määrä on alueella melko vähäinen, joskin paikallisia tihentymiä on muutamin paikoin. Elävän puuston rakenteessa on havaittavissa monijaksoisuutta: nuoria lehtipuita on monin paikoin vallitsevan puuston alla. Vanhempaan lehtipuustoon on kuitenkin kohdistunut hakkuita, joten sen määrä on vähäinen. Laivonmäen laella ja länsirinteellä oli 6ha laajuinen metsäpalo vuonna 2009, tälle alueelle on syntynyt runsaasti lahopuuta. 

Boreaalisia lehtoja, luonnontilaisen kaltaista mänty-, kuusi- ja havupuusekametsää. Huomattavia kalliojyrkänteitä, joilla edustavaa kalliokasvillisuutta. 

Taimikoita ja harvennoksia on alueella runsaasti, vanhan lehtipuuston määrä on vähäinen. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa.  

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue. Vesialueet toteutetaan vesilailla. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna) 

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1
8210 Kasvipeitteiset kalkkikalliot 0,06
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 18
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 37
9050 Boreaaliset lehdot 31
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,1
91D0 Puustoiset suot 2

 

Päätöksellä poistetut luontotyypit 

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit  

Ei ole

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 14.33, päivitetty 19.1.2023 klo 14.22