Hyppää sisältöön

Laajalahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000004
Kunta Kokkola, Kruunupyy
Pinta-ala 194 ha
Aluetyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Laajalahti on entinen merenlahti, joka padottiin makeavesialtaaksi irti merestä 1969. Alueella on hyvin laaja rantaniitty, jonka hoitamaton osa on nopeasti pensoittumassa rehevöitymisen vuoksi. Niityn eteläosaa hoidetaan laiduntamalla. Pohjoisreunan muodostaa hiekkainen niemi. Vallitsevana kasvina on järviruoko, mutta myös järvikortetta tavataan. Alueen itälaidalla esiintyy myös tervaleppäkorpea (yksi Keski-Pohjanmaan suurimmista).

Laajalahden linnusto on erittäin arvokas. Pesimälinnuston lajimäärä on huomattavan suuri, lisäksi alueella tavataan muutto- ja sulkimisaikoina satoja vesilintuja ja kahlaajia. Pesimälinnusto on monipuolinen alueen erilaisten biotooppien vuoksi. Linnusto on Keski-Pohjanmaan edustavimpia, sillä alueella pesii mm, laulujoutsen, ruskosuohaukka, pikkutikka, lapinharakka, luhtakana, luhtahuitti, viiksitimali, sirittäjä, pyrstötiainen ja härkälintu.

Alueella on myös tavattu harvinaisuuksia. Alueella on suoritettu kuivatuksia peltopinta-alan lisäämiseksi ja tämä on vaikuttanut linnustoon. Kahlaajat ja eräät vesilinnut ovat vähentyneet.

Vedennosto Luodonjärvellä nosti myös vedenpintaa Laajalahdessa ja tämä vaikuttaa rantaniittyjen ja peltoraivioiden kosteuteen. Vedennosto parantaa kohteen merkitystä lintujen ruokailu- ja levähdyspaikkana.

Alueella on Kokkolan seudun laajin rantaniitty. Alue muodostaa erään Pohjanlahden huomattavimmista muutonaikaisista levähdyspaikoista linnuille ja erityisesti vesilinnuille sekä joutsenille. Alueella esiintyy myös tervaleppäkorpea. Rehevöityminen on nopeaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tilsäilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Laajalahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Koko alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Itämeren boreaaliset rantaniityt 15
Vaihettumissuot ja rantasuot 10
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 15
Boreaaliset lehdot 4
Puustoiset suot 0,48

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

 
Kostea suurruohokasvillisuus  

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

helmipöllö Aegolius funereus
jouhisorsa Anas acuta
lapasorsa Anas clypeata
metsähanhi Anser fabalis
harmaahaikara Ardea cinerea
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
pyy Bonasa bonasia
kaulushaikara Botaurus stellaris
huuhkaja Bubo bubo
mustatiira Chlidonias niger
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
laulujoutsen Cygnus cygnus
palokärki Dryocopus martius
varpuspöllö Glaucidium passerinum
kurki Grus grus
pikkulepinkäinen Lanius collurio
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
pilkkasiipi Melanitta fusca
keltavästäräkki Motacilla flava
suokukko Philomachus pugnax
pohjantikka Picoides tridactylus
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
luhtahuitti Porzana porzana
kalatiira Sterna hirundo
lapintiira Sterna paradisaea
teeri Tetrao tetrix
metso Tetrao urogallus
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus
liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 1.10.2019 klo 8.41, päivitetty 1.10.2019 klo 8.41

Aihealue: