Laajakoskenjärvi

Koodi

FI0408003

Kunta

Kotka

Pinta-ala

72 ha

Aluetyyppi

SPA
(SCI:n sisällä)

Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Laajakoskenjärvi on kapean kannaksen Kymijoesta erottama sivulahti joen itäisen päähaaran alajuoksulla.

Koko järveä ympäröi soistunut pensaikkokaistale, jossa on runsaasti pystyynkuolleita koivupökkelöitä. Pensaikkovyöhykkettä reunustavat ympärillä olevat viljelyalueet. Vesikasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja rehevät - laaja-alaisempia avovesialueita esiintyy ainoastaan keväisin.

Laajakoskenjärvi on paitsi monipuolinen linnuston pesimispaikka (mm. runsaasti ruovikkolajistoa ja rantakanoja), myös huomattava muutonaikainen lepäilyalue. Järvi on lisäksi tärkeä luontoharrastuskohde. Laajakoskenjärven vedenpinnan korkeuden vaihtelu ja laatu määräytyvät Kymijoen säännöstelyn perusteella.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamaa
  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeelle,  jonka taulukossa 3.2 on lueteltu suojeluperusteena olevat lajit

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Laajakoskenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.20).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Suojelun perustana olevat lajit

Nimi PInta-ala hehtaaria
rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
harmaahaikara Ardea cinerea
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
kaulushaikara Botaurus stellaris
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
ruisrääkkä Crex crex
laulujoutsen Cygnus cygnus
liejukana Gallinula chloropus
kurki Grus grus
pikkulepinkäinen Lanius collurio
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
uivelo Mergus albellus
luhtahuitti Porzana porzana


 

Julkaistu 2.9.2013 klo 11.04, päivitetty 2.10.2019 klo 13.06