Kyyttikarinnokka

Koodi FI1101406
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) <1

Alueen yleiskuvaus

Kyyttikarin niemessä on Pohjois-Pohjanmaan ainoa tunnettu laaksoarhon (Moehringia lateriflora) esiintymä. Se sijaitsee Kuivajoen suun lähellä hyvin kivisessä, katajaa ja harvaa lehtimetsää kasvavassa rantalehdossa selvästi ylimmän meriveden tason yläpuolella. Alue on ollut aikaisemmin laidunmaata, mutta käytön loputtua metsittynyt. Kasvupaikka on kuitenkin vielä kivisyyden vuoksi säilynyt avoimempana. Kasvia kasvaa muutaman neliömetrin alalla, osin kivien päällä, osin niiden välissä. Esiintymä näyttää olevan hyvin pieni ja erillinen. Laaksoarhon kasvupaikkaa voidaan pitää maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen nuorena metsänä. Paikalla perinteinen rantalaidunnus on jatkunut 1960-70 lukujen vaihteeseen asti ja tämän jälkeen paikalle on alkanut kasvaa aukkoista lehtimetsää. Näin paikkaa voisi sanoa entiseksi hakamaaksikin. Kasvupaikka edustaa voimakkaasta kivisyydestä huolimatta varsin rehevää rantametsän tyyppiä. Laaksoarhon seurassa on mm lillukkaa (Rubus saxatilis) ja metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum). Pensaskerroksessa tavataan mm tuomea ja katajaa. Lähempänä rantaa on kosteammassa lehdossa mm. lehtotähtimöä (Stellaria nemoreum). Paikka sijaitsee kahden kesämökin välissä, lähellä tonttien rajaa. Etäisyyttä lähimpään mökkiin on parikymmentä metriä. Mökit eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet kasvupaikkaan mitenkään, esim kulumista ei ole havaittavissa. Toisaalta ei ole myöskään merkkejä siitä, että laaksoarho olisi levittäytynyt ihmisen luomille avoimille paikoille.

Alueen luonne ja merkitys

Paikka on Pohjois-Pohjanmaan ainoa tunnettu laaksoarhon esiintymä. Se on pieni ja erillinen, eteläisin Kemijoen suun tuntumassa olevista harvoista merenrantaesiintymistä. Metsien luontainen kehitys kuusikkoiseksi kangasmetsäksi varmasti hiljalleen tekee nykyisen kasvupaikan lajille sopimattomaksi. Varovainen puuston raivaaminen joskus tulevaisuudessa voisi kehitystä hidastaa. On epävarmaa, pystyykö laji nykytilanteessa perinteisen laidunnuksen ja niiton kaikkialta loputtua leviämään maankohoamisen mukana syntyville uusille kasvupaikoille.

Alueen toteuttaminen

Alueen suojelun toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki ja/tai sopimus.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 100

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Laaksoarho Moehringia lateriflora

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.29, päivitetty 23.8.2013 klo 8.28