Kyyttikarinnokka

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101406
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha)       0,02
Alueen tyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen yleiskuvaus

Kyyttikarin niemessä on Pohjois-Pohjanmaan ainoa tunnettu laaksoarhon (Moehringia lateriflora) esiintymä. Se sijaitsee Kuivajoen suun lähellä hyvin kivisessä, katajaa ja harvaa lehtimetsää kasvavassa rantalehdossa selvästi ylimmän meriveden tason yläpuolella. Alue on ollut aikaisemmin laidunmaata, mutta käytön loputtua metsittynyt. Kasvupaikka on kuitenkin vielä kivisyyden vuoksi säilynyt avoimempana. Kasvia kasvaa muutaman neliömetrin alalla, osin kivien päällä, osin niiden välissä. Esiintymä näyttää olevan hyvin pieni ja erillinen.

Laaksoarhon kasvupaikkaa voidaan pitää maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen nuorena metsänä. Paikalla perinteinen rantalaidunnus on jatkunut 1960-70 -lukujen vaihteeseen asti ja tämän jälkeen paikalle on alkanut kasvaa aukkoista lehtimetsää. Näin paikkaa voisi sanoa entiseksi hakamaaksikin. Kasvupaikka edustaa voimakkaasta kivisyydestä huolimatta varsin rehevää rantametsän tyyppiä. Laaksoarhon seurassa on mm. lillukkaa (Rubus saxatilis) ja metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum). Pensaskerroksessa tavataan mm. tuomea ja katajaa. Lähempänä rantaa on kosteammassa lehdossa mm. lehtotähtimöä (Stellaria nemoreum).

Paikka sijaitsee kahden kesämökin välissä, lähellä tonttien rajaa. Etäisyyttä lähimpään mökkiin on parikymmentä metriä. Mökit eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet kasvupaikkaan mitenkään, esim. kulumista ei ole havaittavissa. Toisaalta ei ole myöskään merkkejä siitä, että laaksoarho olisi levittäytynyt ihmisen luomille avoimille paikoille.

Paikka on Pohjois-Pohjanmaan ainoa tunnettu laaksoarhon esiintymä. Se on pieni ja erillinen, eteläisin Kemijoen suun tuntumassa olevista harvoista merenrantaesiintymistä. Metsän luontainen sukkessio muuttaa kasvupaikkaa hiljalleen, lajin leviäminen uusille kasvupaikoille lähemmäs merenrantaa on kuitenkin epävarmaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Alueen suojelun toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki ja/tai sopimus.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessio-
vaiheiden luonnontilaiset metsät
0,02

Lajit

Laaksoarho Moehringia lateriflora
Julkaistu 21.8.2013 klo 15.29, päivitetty 26.11.2019 klo 12.53