Kyynäröinen

Kuva: Jukka Airola
Koodi FI0339002
Kunta Hämeenlinna, Loppi
Pinta-ala (ha) 62
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Suurimmaksi osaksi Hämeenlinnan Rengon puolella sijaitseva linnustollisesti arvokas Kyynäröinen on valuma-alueeltaan pieni, 1930-luvulla puoli metriä laskettu, umpeenkasvava järvi. Kohteen vesikasvillisuus on runsasta. Järvikortteen ohella leveäosmankäämi on luonteenomainen ruovikkovyöhykkeessä. Linnustoa hallitsevat vesilinnut. Järven rannoilla on melko paljon loma-asutusta.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Vaihettumissuot ja rantasuot  15

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kaulushaikara
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • ruskosuohaukka
 • suokukko
 • uhanalainen laji

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nokikana
 • ruokokerttunen
 • mustapääkerttu
 • kalalokki
 • valkoviklo
 • telkkä
 • lehtokurppa
 • tavi
 • luhtakana
 • isokoskelo NT
 • haapana
 • tukkasotka VU
 • punasotka VU
 • lapasorsa
 • silkkiuikku
 • isokuovi
 • tuulihaukka
 • jouhisorsa VU
 • pikkulokki
 • härkälintu

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Kyynäröinen kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hämeen maakuntakaavassa alue on SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja vesilailla. Alueen linnustoarvoja heikentävät toimet ovat kiellettyjä (esim. laajat ruoppaukset, kuivatus). Kalastus ja metsästys ovat sallittuja, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Julkaistu 7.8.2013 klo 16.01, päivitetty 18.3.2014 klo 14.12

Julkaisija: