Kyläntaustanjärvet

Koodi                     FI0327007
Kunta                     Loppi
Pinta-ala (ha)      16
Aluetyyppi            SCI

Alueen kuvaus

Alue koostuu kahdesta kirkasvetisestä lähdelammesta, joista suurempi on kooltaan noin kaksi hehtaaria ja pienempi puolet tästä. Isomman lammen rantoja ympäröi 5-20 metriä leveä nevavyöhyke, johon purkautuu lähteitä. Noin puolet avosuon pinta-alasta on ravinteisuudeltaan mesoeutrofista. Lähdevaikutteisilla osilla suotyyppi on lähteistä lettonevaa. Suokasvistoon kuuluu useita harvinaisia putkilokasveja ja sammalia, joista merkittävin harvinaisuus on uhanalainen isonuijasammal (Meesia longiseta). Rantasoita ympäröivät erilaiset nuoret ja varttuneet metsät ja ojitetut puustoiset suot. Isomman lammen laskupuron suulla on pienialainen tervaleppäluhta.

Alueen arvo perustuu harvinaisen isonuijasammalen esiintymiseen. Isomman lammen rantoja reunustava lettoinen suo on kasvistollisesti varsin edustava ja luonnontilaltaan hyvänä säilynyt kohde.

Suojelutilanne

Suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde on osoitettu Hämeen maakuntakaavassa merkinnällä SL.

Suojelun toteutuskeino luonnonsuojelulaki.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot   20

Letot  1

Puustoiset suot    0

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • isonuijasammal

Muuta lajistoa:

  • hoikkavilla
  • lettokilpisammal
  • pikkukihokki VU
  • punakuirisammal
  • suopunakämmekkä VU
  • suovalkku NT

Julkaistu 19.8.2013 klo 10.51, päivitetty 18.3.2014 klo 16.08

Julkaisija: