Hyppää sisältöön

Kuusmäki - Tikkamäki - Kirkkokangas - Valkeavuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900111
Pinta-ala: 223 ha
Kunta: Muurame
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen muodostavat Muuramen kunnan pohjoisosassa sijaitsevat neljä osittain toisiinsa liittyvää vanhan metsän aluetta. Kallioperä on alueella happamiin syväkivilajeihin kuuluvaa graniittia. Kallion päällä on 1-2 m paksu moreenikerros muutamia pieniä kalliopaljastumia ja turvekerrostumia lukuunottamatta. Alue on korkeitten mäkien ja niiden välisten notkelmien vuorottelua. Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi n. 135-vuotiaita pääosin tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan havupuumetsiä. Kuusimäen alueella on vanhoja kaskialueita, joilla puusto on nyt jo 135-vuotiasta, kasvillisuus on lehtomaista kangasta. Kangasmaiden lisäksi alueen metsiä luonnehtivat pienet yksittäiset, osin suorantaiset lammet. 

 

Kuusmäen vanhaa metsää

Valkeavuori täydentää jo perustettujen luonnonsuojelualueiden muodostamaa kokonaisuutta, sillä se sijaitsee Kuusimäen ja Tikkamäen välissä ja rajautuu Kuusimäkeen. Valkeavuori on jyrkähkörinteinen mäki, jonka rinteillä kasvaa kuusivaltaista ikääntyvää metsää ja laella puusto on mäntyvaltaista. Valkeavuoren koillisosa on kuusivaltaista järeää sekametsää, jossa on vanhojen harvennusten ja määrämittahakkuiden jäljistä huolimatta runsaasti etenkin kuusimaapuita. Valkeavuoren avokalliokohdilla kasvaa vanhoja lakkapäisiä mäntyjä, ja myös keloja esiintyy. Valkeavuoren etelärinne on toistaiseksi varttunutta talousmetsää, jossa kuitenkin luonnontilaisuutta lisäävät puuston tiheys ja haapojen esiintyminen.

Alue on useiden uhanalaisten eliölajien kannalta tärkeä. Alueen metsät ovat hyvin edustavia vanhan metsän kohteita. Tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainitut lajit ovat uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Alueen rikkonaisuus ja vanhan metsän kuvioiden välissä olevat taimikkoalueet lisäävät reunavyöhykettä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Alue käsittää Kuusimäen, Tikkamäen ja Kirkkokankaan vanhojen metsien suojelualueet sekä Valkeavuoren alueen (Valtionmaan osalta: vanhojen metsien suojelun täydennysohjelma, muulla tavoin suojeltavat ja huomioonotettavat kohteet).

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki (Kuusimäki, Tikkamäki ja Kirkkokangas ovat jo luonnonsuojelualueita).

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,2
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1,96
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 178
9050 Boreaaliset lehdot 2,5
91D0 Puustoiset suot 6,8

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A223 helmipöllö Aegolius funereus
A087 hiirihaukka Buteo buteo
A236 palokärki Dryocopus martius
A320 pikkusieppo Ficedula parva
A002 kuikka Gavia arctica
A217 varpuspöllö Glaucidium passerinum
A312 idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
A241 pohjantikka Picoides tridactylus
A234 harmaapäätikka Picus canus
A220 viirupöllö Strix uralensis
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Tetrastes bonasia
1910 liito-orava Pteromys volans

 

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.17, päivitetty 29.7.2019 klo 10.32