Kuusistonlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200058
Kaarina, Piikkiö
351 ha
SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Kuusistonlahti")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Kuusistonlahti on osittain umpeenmaatunut peltojen ympäröimä salmi. Keskiosa on kuivunut niityksi. Alueella on suhteellisen vähän pensaikkoa. Rannoilla on niittyä. Vesikasvillisuuden valtalaji on järviruoko. Linnusto on tunnusomainen ruovikkolahdille. Rannoilla on toistaiseksi vähän rakennuksia. Piikkiönlahti on samantapainen rytivaltainen lahti, jonka lintulajisto on lähes sama kuin Kuusistonlahdessa.

Lahdella pesii ja levähtää moni vähälukuisia kosteikkojen lintulajajea. Alue on arvokas kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. Opetuksen ja luontoharrastuksen kannalta alue on tärkeä. Alueelle on kaksi lintutornia. Kuusiston koillispäässä sijaitsevat historialliset Kuusiston linnan rauniot. Linnanraunioilla on kasvanut nallikkasammal (Gyroveisia tenuis), ja paikka on ollut lajin ainoa esiintymispaikka Suomessa. Laji on sittemmin hävinnyt Suomesta. 

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • lajien ja niiden elinympäristön tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, joilla myös lisätään paikoin elinympäristön määrää ja laatua
  • paikoin lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja alueen käyttöä ohjaamalla.

Kohteesta on suuri osa perustettu luonnonsuojelualueeksi. Fiskarinsuntin - Torpansuntin alue kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue maakuntakaavassa SL-- ja S-alueena.

Fiskarinsuntti-Torpansuntti, Piikkiönlahden perukka ja Kuusistonjärvi suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu vesialue toteutetaan vesilailla. Lähes koko muu alue toteutetaan kaavalla. Pieni osa alueesta toteutetaan maatalouden ympäristötuen tai muun sopimusmenettelyn avulla maanomistajan kanssa

Julkaistu 7.8.2013 klo 14.45, päivitetty 28.2.2020 klo 13.24

Aihealue: