Hyppää sisältöön

Kutuselkä-Kiristäjäselkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301314

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

2909 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen metsät ovat eri-ikäisiä ja erirakenteisia männiköitä. Keskimäärin puuston ikä on yli 150 v. Lahopuuta on kattavasti. Vanhoja kuusikoita on vaarojen alarinteillä ja niiden välisissä kuruissa. Vesilaskujen ja purojen varsilla on rehevämpää aluetta, joilla sekapuustona kasvaa raitaa ja haapaa.

Tärkeä vanhan metsän alue.

Vanhojen metsien suojeluohjelmassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kutuselkä-Kiristäjäselän alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (12)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (6)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (90)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (1)
 • Aapasuot (200)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (2100)
 • Puustoiset suot (400)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 16.9.2019 klo 9.37, päivitetty 16.9.2019 klo 9.37

Julkaisija: