Kutajärven alue

Kuva: Jukka Airola
Koodi FI0306006
Kunta Hollola,
Asikkala
Pinta-ala (ha) 1051
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Kutajärven alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue, johon kuuluvat pitkälle umpeenkasvanut Kutajärvi sekä neljä erillistä Vesijärven lahtea: Kirkonselkä, Laasonpohja, Lahdenpohja, Teräväiset ja Kailanpohja, josta valtaosa on Asikkalan puolella. Vesijärvi on laaja pohjavesivaikutteinen, vesikasvistoltaan Suomen arvokkain järvi. Lintulahdet ovat myös poikkeuksellisen edustavia ja monipuolisia vesikasvilajistoltaan. Niistä arvokkain on Kirkonselkä, jonka kasvilajistoa ovat mm. karvalehti, välkevita, pitkälehtivita, poimuvita, sarjarimpi sekä uhanalaiset jouhivita, hentonäkinruoho, silonäkinparta sekä rauhoitettu notkeanäkinruoho. Kutajärven arvokkainta vesikasvilajistoa ovat Hämeessä uhanalaiset kalvasärviä, uposvesitähti, silonäkinparta sekä ahdinsammal.

kutatiir.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luontaisesti ravinteiset järvet  89

Vaihettumissuot ja rantasuot  8

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • notkeanäkinruoho

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kaulushaikara
 • kurki
 • liro
 • luhtahuitti
 • mehiläishaukka
 • mustakurkku-uikku
 • mustatiira
 • ruskosuohaukka

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • harmaasorsa
 • jouhisorsa VU
 • uuttukyyhky
 • heinätavi VU
 • pikkulokki
 • nuolihaukka
 • härkälintu
 • notkeanäkinruoho EN
 • kalvasärviä
 • poimuvita
 • välkevita
 • silonäkinparta VU

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Kutajärven alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on hyväksytty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Alue on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelu-, rakennus- ja vesilailla. Linnustoon vaikuttavat toimet, kuten ruoppaus ja kuivatus ovat kiellettyjä. Kalastus ja metsästys ovat alueella sallittuja, elleivät kalastus- tai metsästyslaki niitä paikallisesti rajoita.

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.47, päivitetty 10.3.2014 klo 15.57

Julkaisija: