Hyppää sisältöön

Kuoskunjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301506

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

77 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kuoskunjärvi on valuma-alueeltaan pieni Tennijoen alaosan vesistöalueeseen (65.461) kuuluva järvi. Rannat ovat melko alavia, ja järveä reunustavat pääasiassa aapasoiden reunarämeet ja -korvet. Rannoilla on laajoja saraniittyjä, joiden leveys vaihtelee 5-50 metriä. Runsain saralaji on pullosara (Carex rostrata), kohtalaisen paljon on myös vesisaraa (Carex aquatilis) ja liereäsaraa (Carex diandra).
Saraikkoalueet ovat laajalti melko rikkonaisia ja niiden reunamilla kasvaa runsaasti raatetta (Menyanthes trifoliata), kurjenjalkaa (Potentilla palustris) ja terttualpia (Lysimachia thyrsiflora). Runsain uposlehtinen kasvi on purovita (Potamogeton alpinus), jota esiintyy kauttaaltaan allikoiden pohjassa ja matalilla ranta-alueilla. Huomattavimmat kelluslehtiset kasvustot ovat palpakoita. Muita runsaimpana esiintyviä vesikasvilajeja ovat vesikuusi (Hippuris vulgaris) ja ahvenvita (Potamogeton perfoliatus).

Järven rannoilla on vanhoja latoja, jotka kertovat järveltä aikoinaan niitetyn kortetta.

Kesällä 1996 tehdyn IBA-kartoituksen perusteella järvi on yksi Itä-Lapin tärkeimmistä lintuvesistä. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 53 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 6 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 2 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 24. Alueella on merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III) järville kerääntyvien vesilintujen määrän perusteella.

Pitkällä aikavälillä järven umpeenkasvu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kuoskunjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
Alue tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (54)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (7,7)
 • Puustoiset suot (11,6)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kurki, Grus grus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
Julkaistu 20.9.2019 klo 9.48, päivitetty 20.9.2019 klo 9.48

Julkaisija: