Kuorsumaanjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0318002
Pinta-ala: 226 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kuorsumaanjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Kuorsumaanjärvi on matala, eutrofinen, länsi- ja koillispuolelta kyläasutuksen ympäröimä järvi. Rannat ovat reheviä ja kasvillisuudeltaan pääosin ruoko- ja kaislaluhtaa sekä korteluhtaa. Koillisnurkan isovarpuräme on ojitettu, samoin järven pohjoispuolelle jäävä isovarpuräme.

Kuorsumaanjärvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka sekä pesimäalue. Parhaita pesimäalueita ovat järven etelä- ja pohjoispää. Järvellä pesii huomattavan runsaasti uikkuja, muita vesilintuja ja lokkeja. Lisäksi järvellä pesii laulujoutsenia ja kaulushaikaroita. Järvellä ruokailee myös ympäröivien metsien lintuja, kuten nuolihaukkoja. Lisäksi järvi on erään uhanalaisen lintulajin ruokailupaikka. Levähtävään linnustoon kuuluu useita järvellä pesiviä lajeja sekä esim. mustalintuja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja vesilailla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas strepera
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • hiirihaukka Buteo buteo
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • merikotka Haliaeetus albicilla
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • selkälokki Larus fuscusfuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • pilkkasiipi Melanitta fusca
 • mustalintu Melanitta nigra
 • uivelo Mergus albellus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • räyskä Sterna caspia
 • kalatiira Sterna hirundo
 • viirupöllö Strix uralensis
 • teeri Tetrao tetrix
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola
 • punajalkaviklo Tringa totanus

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 14.14, päivitetty 21.11.2019 klo 11.46

Julkaisija: