Kuorejärvi

Koodi:

FI 1200 455

Kunta

Puolanka

Pinta-ala:

139 ha

Aluetyyppi:

SPA

Alueen kuvaus:

Kuorejärvi on matala ja umpeenkasvava lintujärvi. Tärkeimmät linturyhmät ovat vesilinnut ja kahlaajat, joiden lajisto on runsas. Vuonna 1991 järvellä pesi 7 vesilintulajia, yhteensä 25 paria. Kahlaajalajeja oli 7, yhteensä 11 paria. Muita pesimälajeja oli 20, joista kosteikkolajeja 5. Kaikkiaan alueella tavattiin 41 lajia.

Kainuussa harvinainen rehevä lintujärvi, jossa erityisesti pesivien vesilintujen ja kahlaajien lajimäärä on kainuulaisittain runsas. Arvokkain yksittäinen pesimälaji on joutsen. Järven muuttoaikainen merkitys linnustolle on kohtalainen. Pesimäympäristönä järvi on rauhallinen.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde, josta muodostetaan lintudirektiivin ja luonnonsuojelulain mukainen linnustonsuojelualue. Vesialueella sovelletaan vesilain säännöksiä.

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Grus grus

kurki

Cygnus cygnus

laulujoutsen

Tringa glareola

liro

Muuta lajistoa:

Anas penelope

haapana

Muscicapa striata

harmaasieppo

Parus montanus

hömötiainen

Motacilla flava

keltavästäräkki

Sylvia borin

lehtokerttu

Tringa ochropus

metsäviklo

Emberiza schoeniclus

pajusirkku

Emberiza rustica

pohjansirkku

Carpodacus erythrinus

punavarpunen

Actitis hypoleucos

rantasipi

Anas platyrhynchos

sinisorsa

Gallinago gallinago

taivaanvuohi

Anas crecca

tavi

Bucephala clangula

telkkä

Aythya fuligula

tukkasotka

Carduelis spinus

vihervarpunen

Julkaistu 5.9.2013 klo 11.25, päivitetty 5.9.2013 klo 11.28

Julkaisija: